Kriminalitet

Hvis du er under 18 år og er blevet taget af politiet fordi du er mistænkt for at have begået noget kriminelt herunder også fx været involveret i et slagsmål, har du nogle grundlæggende rettigheder som er vigtige for dig at kende. Nedenfor kan du læse om blandt andet hvilke rettigheder du har i forskellige relevante situationer som fx ved anholdelse.  
Hvis du skulle have yderligere spørgsmål eller ønsker hjælp, kan du afhængig af hvilket problem du ønsker hjælp til enten søge via Google eller kontakte Den Sociale Retshjælp på 70 22 93 30 på alle hverdage mellem kl. 09.00 og kl. 19.00, om fredagen dog kun til kl. 17.00 eller send en mail til: aarhus@socialeretshjaelp.dk. Du kan derudover kontakte en af landets andre gratis retshjælpsorganisationer.
Du kan også kontakte Streetmanagerforeningen, der bl.a. kan tilbyde mentorordning og bande-exit program.
Kan jeg komme i fængsel hvis jeg har gjort noget kriminelt?
Ja, hvis du er over 15 år, kan du komme i fængsel, hvis du har lavet noget kriminelt og du kendes skyldig i dette. Det følger af straffelovens § 1, at man kan blive pålagt straf, når man har lavet noget, der er gjort ulovligt ved lov.
I Danmark må personer under 18 år, ikke sidde i fængsel sammen med voksne, de skal i stedet være på særlige institutioner for unge kriminelle. Men hvis der ikke er plads på en sådan institution, kan en ung under 18 år komme til, at sidde i et almindeligt fængsel.

Når man bliver dømt for noget kriminelt, kan man enten blive idømt en betinget og en ubetinget straf. En ubetinget straf medfører, at man skal sidde i fængsel. Hvis man er mellem 15 og 18 år, skal man i et fængsel for unge.

Hvis man bliver idømt en betinget straf, skal man kun i fængsel, hvis man laver noget kriminelt indenfor den periode, som den betingede straf gælder.

Som et alternativ til at komme i fængsel, kan en ung blive idømt en ungdomssanktion. Dette er en 2-årig behandlingsdom. Dette gives kun, hvis den unge har begået særlig alvorlig kriminalitet og har adfærdsproblemer, og hvis de sociale myndigheder mener, vil være egnet til den unge. Når man bliver idømt en ungdomssanktion, skal man i de første ca. 2 måneder være på en sikret institution, efter dette skal man være ca. 1 år på en åben institution og til sidst, skal den unge forberedes på, at kunne klare sig selv eller på, at skulle hjem til sine forældre og bo.

Se Bekendtgørelsen af Straffeloven

Se nærmere i serviceloven § 52.

Hvor gammel skal man være for at kunne komme i fængsel?
Den kriminelle lavalder i Danmark er 15 år, dvs. at hvis man begår en kriminel handling og man på tidspunktet for handlingen er under 15 år, kan man ikke blive straffet med fængsel.
Dette følger af straffelovens § 15.
Hvis man ikke kommer i fængsel, hvor kommer man så hen?
Hvis du er over 15 år og har lavet noget ulovligt, kan du komme i fængsel, blive idømt samfundstjeneste eller bøde.
I Danmark må personer under 18 år ikke sidde i fængsel sammen med voksne – de skal i stedet være på særlige institutioner for unge kriminelle. Men hvis der ikke er plads på en sådan institution, kan en ung under 18 år komme til, at sidde i et almindeligt fængsel.
Når man bliver dømt for noget kriminelt, kan man enten blive idømt en betinget og en ubetinget straf. En ubetinget straf medfører, at man skal sidde i fængsel. Hvis man er mellem 15 og 18 år, skal man i et fængsel for unge.Hvis man bliver idømt en betinget straf, skal man kun i fængsel, hvis man laver noget kriminelt indenfor den periode, som den betingede straf gælder.Som et alternativ til at komme i fængsel, kan en ung blive idømt en ungdomssanktion. Dette er en 2-årig behandlingsdom. Dette gives kun, hvis den unge har begået særlig alvorlig kriminalitet og har adfærdsproblemer, og hvis de sociale myndigheder mener, vil være egnet til den unge. Når man bliver idømt en ungdomssanktion, skal man i de første ca. 2 måneder være på en sikret institution, efter dette skal man være ca. 1 år på en åben institution og til sidst, skal den unge forberedes på, at kunne klare sig selv eller på, at skulle hjem til sine forældre og bo.
Se nærmere i serviceloven § 52.
Hvis jeg ved noget om en forbrydelse, er jeg så forpligtet til at fortælle det til politiet?
Som hovedregel har man ikke pligt til at anmelde forbrydelser. Der er dog et par undtagelser.
Der er pligt til at underrette politiet, hvis man får kendskab til planlægning af en forbrydelse, der vil medføre fare for andre mennesker eller for betydelige samfundsværdier (straffeloven § 141). Pligten gælder endvidere ved kendskab til planlægning af en alvorlig forbrydelse mod staten eller de øverste statsmyndigheder.Pligten til at anmelde gælder kun, hvis det er den eneste vej til at forhindre forbrydelsen. Der er kun pligt til at give de oplysninger, der er nødvendige, for at politiet kan forebygge forbrydelsen.Der er desuden pligt til at underrette politiet ved kendskab til forhold, der taler for, at en sigtet eller dømt er uskyldig ifølge straffeloven § 143.Se nærmere i straffeloven her
Får mine venner at vide, hvis jeg har fortalt om dem til politiet?
Politiet og andre offentlige myndigheder har tavshedspligt, hvilket betyder at fortrolige informationer som de er blevet bekendt med i deres tidligere eller nuværende arbejde ikke må videregives.
Det er ulovligt for politiet og andre offentlige myndigheder at videregive fortrolige oplysninger ifølge forvaltningsloven § 27.Tavshedspligten gælder ikke, hvis personen handler for at beskytte egen eller andre. Hvis en person, der har tavshedspligt, har viden om fx alvorlig kriminalitet, kan det være berettiget at videregive oplysning om det til politiet. Se nærmere her
Jeg har været med til noget kriminelt som jeg fortryder, hvad gør jeg?
Hvis du har deltaget i en kriminel handling, vil det med sandsynlighed blive anmeldt til politiet, hvis/når det bliver opdaget. Hvis du er under 15 år, er det en god ide, at tale med en voksen om det og evt. få denne voksen til, at hjælpe dig med, at kontakte politiet. Hvis du har brug for, at tale med politiet, er det en god ide, at tale med en SSP medarbejder på den lokale politistation. SSP er et samarbejde mellem skole, socialforvaltningen og politiet, der er specialiserede i børn og unge. Hvis du er under 15 år, er det de sociale myndigheder i den kommune du bor i, der tager sig af din sag. Det skyldes, at man ikke kan komme i fængsel, når man er under 15 år.
Hvis du har hjulpet en anden med en kriminel handling, skal du også kontakte politiet. Efter den danske straffelov, kan man blive strafforfulgt, hvis man medvirker til andres kriminelle handlinger. Dette kan f.eks. være ved, at hjælpe dem med praktiske ting i forbindelse med den kriminelle handling, ved at holde vagt eller lignende. I særlige tilfælde, kan man blive straffet for, ikke at gribe ind, når andre laver noget kriminelt. For at blive dømt for medvirken, kræves det, at man har haft forsæt, dvs. at man har været vidende om, at handlingen var kriminel eller anset det for overvejende sandsynligt, at handlingen var kriminel.
Se nærmere i straffeloven her
Jeg har fået en bøde af politiet, hvad skal jeg gøre? Og får mine forældre det at vide?
Hvis du er over 15 år og har gjort noget ulovligt, kan du blive idømt en bøde. Hvis du har fået en bøde af politiet, er det vigtigt, at du betaler den, inden for den frist der står på bøden. Bøden og eventuelle omkostninger skal betales senest 20 dage fra datoen der står på bøden. Hvis du ikke betaler bøden og ikke kontakter bødekontoret senest 20 dage fra datoen på opgørelsen, vil din sag blive sendt til retten. Retten kan så uden videre, dømme dig for det forhold, som du har fået bøden for. I dette tilfælde, bliver du ikke indkaldt til et retsmøde, og dommen kan ikke ankes.Bødens størrelse afhænger af, hvilken kriminel handling du har begået. For personer, der er under 18 år på tidspunktet, hvor den kriminelle handling begås, er bødetaksten det halve af den anførte takst, den kan dog mindst være 500 kr. Hvis du var under 18 år på gerningstidspunktet, er der allerede ved fastsættelsen af bøden taget hensyn til dette forhold. I de få tilfælde hvor bødetaksten ikke nedsættes, er det anført ved overtrædelsen.
Hvis du er under 15 år og får en bøde for, at have begået noget kriminelt, har politiet pligt til, at kontakte dine forældre eller den der har forældremyndigheden over dig.
Se nærmere i serviceloven her
Se nærmere på politiets hjemmeside her
Får mine forældre besked, hvis jeg har lavet noget kriminelt?
Hvis politiet anholder eller sigter en person under 18 år, skal de sociale myndigheder i kommunen underrettes. Forældrene eller dem der har forældremyndigheden over barnet, skal hurtigst muligt underrettes.
Hvis en person under 15 år skal afhøres af politiet, skal en forælder eller en person fra de sociale myndigheder deltage i afhøringen.Når politiet afhører en ung mellem 15 og 17 år, skal de sociale myndigheder også underrettes. En repræsentant fra kommunen, skal deltage i en afhøring af den unge. Se nærmere i serviceloven her
Jeg er kommet til at ødelægge noget nede i klubben, skal jeg erstatte det?
Børn kan ligesom voksne, blive pålagt, at skulle betale erstatning, hvis de ødelægger andre personers ting. Hvis du har ødelagt noget i Klubben, kan klubben kræve erstatning, hvis du har handlet mere uforsigtigt, end fornuftige børn på din alder ville have gjort. Børn ned til 3-4 års alderen kan blive erstatningsansvarlige, hvis de ødelægger andres ting.Klubben kan kræve erstatning, hvis det du har ødelagt, har påført klubben et økonomisk tab. Hvis klubben har en tingsforsikring og du ikke ødelagde det med vilje eller handlede groft uagtsomt, kan de ikke kræve erstatning.Du kan læse mere om børns erstatningsansvar på www.justitsministeriet.dk, ved at søge på ”børns erstatningsansvar” eller på forældrerådgivningen http://www.foraeldreraadgivningen.dk/Videnbank/Andet.aspx
Jeg tror mine forældre gør noget kriminelt, hvis dette bliver opdaget, bliver jeg så fjernet?
Den kommune du bor i, kan træffe beslutning om, at du ikke længere skal bo hos dine forældre. Dette står i servicelovens § 58, stk. 1, nr. 3. Dette kan kommunen gøre, hvis der er åbenbar risiko for, at din sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af f.eks. kriminel adfærd. Kommunen kan bestemme dette, uden de har samtykke fra dine forældre.
For at kommunen kan fjerne dig fra dine forældre, skal der være en begrundet formodning for, at de problemer der er i hjemmet ikke kan løses, når du bor hjemme hos dine forældre. Kommunen kan bestemme dette, hvis de mener, at det er det bedste for dig, at du ikke skal bo hos dine forældre.Det er den kommune du bor i, der skal tage stilling til, om du evt. skal fjernes fra dine forældre. Der skal dog meget til før kommunen beslutter, at et barn skal tvangsfjernes fra forældrene, men det sker, hvis de mener det er det bedste for dig. Se nærmere i serviceloven her
Er det kriminelt hvis jeg køber noget som en anden har stjålet?
Ja det er det!En person som sælger en stjålen varer bliver efter loven en hæler. Sælger man en stålet ting videre, bliver det en hælervarer. § 290 i straffeloven giver bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder for salg af hælervarer. Samme straf kan du få ved at købe en stjålen varer. Det gælder også selvom du ikke 100 % vidste at varen var stjålet, men hvis du burde vide, at den var stjålet.
Du kan derfor straffes lige så hårdt for at købe en stjålet varer, som den du har købt den af og den som har stjålet varen.En hælervare kan heller aldrig blive din egendom. Det betyder, at udover at du risikerer at komme i fængsel, så må du heller ikke beholde den varer du har købt.Se nærmere i straffeloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152827Se eventuelt wikipedia som forklarer mere om køb og salg af stjålne varer. http://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%A6leri
Er det forbudt at opbevare stjålne ting?
Ja, det er forbudt at opbevare stjålne ting, uanset om man selv har stjålet det, eller man opbevarer det for andre, der har stjålet tingende. En person som sælger en stjålen varer bliver efter loven omtalt som hæler. Sælger man en stålet ting videre, bliver det en hælervare. § 290 i straffeloven giver bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder for salg af hælervarer. Samme straf kan du få ved at købe en stjålen varer. Det gælder også selvom du ikke med 100 % sikkerhed vidste at varen var stjålet, men hvis du burde vide, at den var stjålet. Du kan derfor straffes lige så hårdt for at købe en stjålen vare, som den du har købt varen af og den som har stjålet varen.
En hælervare kan heller aldrig blive din ejendom. Det betyder, at udover at du risikerer at komme i fængsel, så må du heller ikke beholde den vare du har købt. Selvom man ”bare” opbevarer stjålne ting og ikke køber dem, så kan man efter § 290 i straffeloven, straffes lige så hårdt, som den der sælger den stjålne ting, da man har været medvirkende til at sælge stjålne ting. Se nærmere i straffeloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152827Se eventuelt wikipedia som forklarer mere om køb og salg af stjålne varer. http://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%A6leri
Mine kammerater vil have mig til at hjælpe dem med noget kriminelt, hvordan siger jeg ”nej”?
Først og fremmest, så straffes du lige så hårdt, som dem der laver noget kriminelt, når du har hjulpet til. Du bør derfor sige fra, da det også kan gå ud over dig, selvom du måske ikke direkte skal lave noget kriminelt.
Er det dine venner, så fortæl dem også, hvordan det kan gå ud over deres liv og ikke mindst deres familier, hvis de bliver taget i at lave noget kriminelt. At lave noget kriminelt er i sidste ende en beslutning man selv tager og derfor også noget man bør sige nej overfor, da det kan ødelægge dit liv og din fremtid.Se nærmere i straffeloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152827
Kan jeg tage en uddannelse, selvom jeg har en plet på straffeattesten?
Som udgangspunkt kan du sagtens tage en uddannelse, selvom du har en plet på din straffeattest. Der er dog nogle uddannelser, som f.eks. i politiet eller millitæret, hvor der kræves en ren straffeattest. Du skal dog tænke på, at på uddannelser med en praktik- eller læreplads, kan det blive meget svært at få en praktisk- eller læreplads, da flere kun vil have personer med en ren straffeattest. Dette kan gøre, at du ikke kan færdiggøre din uddannelse. Undersøg derfor den uddannelse som du gerne vil i gang med.Se nærmere på uddannelses guidens hjemmeside: http://www.ug.dk/
Er det overhovedet muligt at få et arbejde, hvis jeg har en plet på straffeattesten?
Ja det er det bestemt. Der er ingen tvivl om, at der er mange arbejdspladser, der kun vil have personer med en ren straffeattest. Men der er også masser af arbejdspladser, hvor de ansætter personer med en plet på straffeattesten. Måske kan din kommune hjælpe dig med at finde dem. Du skal derfor endelig prøve at få dig et arbejde og ikke give op på forhånd.
Får jeg en plet på straffeattesten allerede første gang, jeg begår kriminalitet?
Først og fremmest straffes du lige så hårdt som dem, der laver noget kriminelt, når du har hjulpet til. Du bør derfor sige fra, da det også kan gå ud over dig, selvom du måske ikke direkte skal lave noget kriminelt.
Er det dine venner, så fortæl dem også, hvordan det kan gå ud over deres liv og ikke mindst deres familier, hvis de bliver taget i at lave noget kriminelt. At lave noget kriminelt er i sidste ende en beslutning man selv tager og derfor også noget man bør sige nej overfor, da det kan ødelægge dit liv og din fremtid.Se nærmere i straffeloven:https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=152827