Familieliv er en stor del af vores liv, både i forhold til vores børn og forældre, men også i forhold til en partner. Familieliv dækker derfor alt fra ægteskab og skilsmisse til forældremyndighed og adoption, hvad enten der er tale om indgåelse af ægteskab, oprettelse af ægtepagt, fordeling af jeres ting ved skilsmisse, hvem, der skal have forældremyndigheden over jeres børn, børnenes trivsel eller møder i Familieretshuset, der er den offentlige myndighed, der behandler de fleste af disse spørgsmål, så handler det om familieliv. Neden for kan du derfor finde svar på de spørgsmål inden for emnerne, som Den Sociale Retshjælps Fond oftest er stødt på i forbindelse med retshjælpsarbejdet.

Det er en dejlig tid, når man vælger at flytte sammen eller at blive gift. Mange glemmer dog, at samliv og ægteskab kommer med forskellige rettigheder og pligter. F.eks. arver I automatisk efter hinanden, når I bliver gift, I har pligt til at forsørge hinanden, og I skal dele jeres ting, hvis I går fra hinanden. Er I derimod samlevende, arver I ikke automatisk efter hinanden, og den, der har købt jeres ting, kan tage tingene med sig, hvis I går fra hinanden. Vi har derfor samlet de mest almindelige spørgsmål inden for ægteskab og samliv. Du skal være opmærksom på, at de nedenstående svar kun er vejledende, da der er tale om generelle svar. Svaret kan derfor være anderledes i din konkrete situation.

Det kan være svært at stå i en situation, hvor du/I overvejer at gå fra hinanden. Der er mange ting, I skal tænke på og tage beslutninger om. Neden for har vi derfor samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål om separation og skilsmisse. Du skal være opmærksom på, at de nedenstående svar kun vejledende, da der er tale om generelle svar. Svaret kan muligvis være anderledes i din konkrete situation. 

Du har forældremyndigehden over dit barn, indtil barnet fylder 18 år. Når du har forældremyndigheden over et barn, har du blandt andet pligt til at sørge for, at barnets behov er dæket, og at barnet har mad, tøj og et sted at bo. Samtidig kan du bestemme, hvor barnet skal bo, gå i skole og andre ting, som har betydning for barnet. Som udgangspunkt har du og barnets anden forælder fælles forældremyndighed over barnet, men du kan også have forældremyndigheden alene. Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål inden for forældremyndighed. Du skal være opmærksom på, at de nedenstående svar kun er vejledende, da der er tale om generelle svar. Svaret kan derfor være anderledes i din konkrete situation

Et barn har ret til samvær med begge sine forældre. Også den forælder som barnet ikke bor hos. En aftale om samvær afhænger ikke af, om I har fælles forældremyndighed, eller om en af jer har fuld forældremyndighed, over barnet, Aftalen er en aftale om barnets samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos, uanset hvem, der har forældremyndigheden. Ofte skal I som forældre lave en aftale om samvær, efter at I har afsluttet jeres liv sammen. Det kan derfor være en svær situation at stå i, hvor der kan være mange følelser involveret. Vi har derfor samlet de mest almindelige spørgsmål inden for samvær. Du skal være opmærksom på, at de nedenstående svar kun er vejledende, da der er tale om generelle svar. Svaret kan derfor være anderledes i din konkrete situation.

Børn der er født i Danmark, skal have registreret en far. Det er vigtigt at vide hvem der er barnets far, da der til faderskab medfølger forpligtigelser såvel som rettigheder. Derudover har barnet ret til at kende sine biologiske rødder. Du kan her læse mere om ansøgning om faderskab, hvad faderskab indebærer og meget mere.

Når du adopterer et barn, tager du barnet til dig, som var det dit eget. Der findes to forskellige former for adoption. Fremmedadoption, hvor du ikke kender barnet i forvejen, og ikke-fremmed adoption, hvor I kender hinanden i forvejen. Vi har derfor samlet de mest almindelige spørgsmål inden for adoption. Du skal være opmærksom på, at de nedenstående svar kun er vejledende, da der er tale om generelle svar. Svaret kan derfor være anderledes i din konkrete situation.

Når du adopterer et barn, tager du barnet til dig, som var det dit eget. Der findes to forskellige former for adoption. Fremmedadoption, hvor du ikke kender barnet i forvejen, og ikke-fremmed adoption, hvor I kender hinanden i forvejen. Vi har derfor samlet de mest almindelige spørgsmål inden for adoption. Du skal være opmærksom på, at de nedenstående svar kun er vejledende, da der er tale om generelle svar. Svaret kan derfor være anderledes i din konkrete situation.

Børnebidrag er et bidrag, som forældre betaler til forsørgelse af deres børn. Uanset om forældrene er samlevende eller bor hver for sig, er de pligtige til at betale børnebidrag.

Som udgangspunkt aftales børnebidraget individuelt mellem forældrene. Kan de dog ikke nå til enighed herom, kan Familieretshuset bistå og fastsætte bidragets størrelse.

Hvis forældrene ikke bor sammen, men har fællesforældremyndighed, kan den ene forælder opfylde bidragspligten ved enten at betale nogle af de ting, som barnet har behov for, i sin dagligdag eller ved at betale børnebidrag til den forælder, hvor barnet har adresse.
Hvis den ene forældre har forældremyndigheden alene, kan Familieretshuset bestemme, at den anden forælder er pligtig til at betale børnebidrag.

Der kan være forskellige grunde til at børn og unge mistrives, og det kan både midlertidigt eller mere permenent. Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål inden for mistrivsel og underretning. Du skal være opmærksom på, at de nedenstående svar kun er vejledende, da der er tale om generelle svar. Svaret kan derfor være anderledes i din konkrete situation.

Det er spændende både at give og modtage gaver. Der findes dog regler for hvor “store” gaver man må give, før der kræves afgifter og/eller skatter af dem.  I nedenstående kan du læse nærmere om reglerne for, hvad du må give i gave og ligeledes hvad du må modtage.

Fra Statsforvaltningen til Familieretshuset

Statsforvaltningerne blev den 1. april 2019 erstattet af Familieretshuset. Det er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand. På alle områder handler det om at finde de løsninger, der er bedst for hver enkelt familie. Familieretshuset er derfor din nye indgang i sager om adoption, bidrag, faderskab og medmoderskab, forældremyndighed, bopæl og samvær, navne, prøvelse af ægteskabsbetingelser, separation og skilsmisse, samt værgemål.