Klageinstanser i Danmark

Her kan du finde en liste over nogle af klageinstanserne i Danmark som vi løbende henviser til hos Den Sociale Retshjælp. Du kan komme ind på de respektive hjemmeside ved at klikke på linket under hver enkel organisation. Du kan derudover finde en liste på www.forbrug.dk over samtlige klageinstanser ud over de godkendte klagenævn.

Ankenævn for Biler

Online ankenævn for bilejere, der behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af bil for over 10.000 kr. De behandler også klager i forbindelse med værksted/serviceregninger for over 1.500 kr.

http://www.bilklage.dk/Forside

Ankenævn for Bus, Tog og Metro

Behandler klager i forbindelse med kollektiv trafik.

http://www.abtm.dk/

Danmarks Automobil Forhandlerforening

Danmarks Automobil Forhandlerforening forsøger at mægle i sager mellem medlemmer af foreningen og forbrugere om salg og reparation af biler.

http://www.autobranchendanmark.dk/

Ankenævn for Forsikring

Behandler klager fra privat brugere i forbindelse med forsikrings- og pensionsforhold over forsikringsselskaber tilsluttet Ankenævnet for Forsikring.

http://www.ankeforsikring.dk/

Finanstilsynet

Her kan du klage over pengeinstitutters, forsikringsselskabers eller kreditforeningers tilsidesættelse af god pengeinstitutskik, forsikringsskik og kreditforeningsskik.

Finanstilsynet

Forbrugerklagenævnet

Hvis du vil klage over varer eller tjenesteydelser fra erhvervsdrivende, kan du klage til Forbrugerklagenævnet, der behandler klager fra forbrugere vedrørende varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende. Som hovedregel skal prisen være mindst 1000 kr. og højst 100.000 kr.  Visse undtagelser, som fx en minimumpris på 650 kr. for tøj og sko.

For at klage til forbrugerklagenævnet skal man forinden have forsøgt at løse problemet med den erhvervsdrivende. Dernæst skal klagen igennem en mæglingsfase hos center for klageløsning ved konkurrence og forbrugerstyrelsen. Lykkes det ikke at finde en løsning, skal klagen sendes en skriftlig klage til forbrugerklagenævnet.

http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder/Saadan-klager-du/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet

Forbrugerombudsmanden

Hvis du vil klage over erhvervsdrivendes markedsføring.
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/

Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerpolitisk spørgsmål kan henvendes til Forbrugerrådet Tænk.

http://taenk.dk/kontakt-forbrugerraadet-taenk

Forsikringsoplysningen

Hvis du vil klage på et område, der falder uden for Forsikringsankenævnets område, kan du prøve at kontakte Forsikringsoplysningen.

https://www.forsikringogpension.dk/services/forsikringsoplysningen/

Landsskatteretten

Her kan du klage over en skatteafgørelse i din kommune

http://www.skatteankestyrelsen.dk/

Pengeinstitutankenævnet

Behandler klager fra brugere over pengeinstitutter.

https://fanke.dk/omankenaevnet/

Ankenævn for Tekniske Installationer

Behandler klager fra den private forbruger over arbejde udført af El- og VVS installatører.

http://www.el-vvs-anke.dk/

Ankenævnet på Energiområdet

Ankenævnet behandler klager angående køb og levering af energiydelser fra energiforsyningsvirksomheder.

http://www.energianke.dk/Menu/Om-ankenaevnet

Byggeriets Ankenævn

Behandler klager fra forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer.

http://www.byggerietsankenaevn.dk/

Byggetilladelser

Hvis du er uenig i din kommunes beslutning i forbindelse med byggetilladelser m.m. kan du klage til Statsforvaltningen.

OBS: pr. 1. januar 2019 overgår byggeområdet til Nævnenes Hus

Installatørernes organisation (TEKIQ)

Rådgiver omkring elektrikerregninger

http://www.tekniq.dk/

Håndværkets Ankenævn

Behandler klager fra brugeren over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende vvs-, bygningssmede-, maler-, snedker-, tømrer-, murer-, kloak-, belægnings- og anlægsgartnerarbejde samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.

http://www.hvanke.dk/

Datatilsynet

Her kan du klage over private eller offentlige registre

http://www.datatilsynet.dk/

Huslejenævn

Huslejenævnet behandler klager vedrørende husleje. Du kan få mere information ved at hendevende dig til din kommune eller søge på borger.dk

https://www.borger.dk/Sider/default.aspx

Jobcentrenes afgørelser

Har du en klag omkring en afgørelse fra dit jobcenter , så er der en del forskellige steder du kan klage. Se mere hos Ankestyrelsen.

http://ast.dk/

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Er du overbevist om at et firma overtræder konkurrenceloven, så kan du melde det til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

http://www.kfst.dk/

Ankestyrelsen

Behandler klager omkring en afgørelse fra et socialt udvalg, De sociale nævn i Statsforvaltningerne, kommunernes Børn og Unge-udvalg eller Den Sociale Sikringsstyrelse.

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/kontakt-os

Beboerklagenævn

Hvis du bor i alment boligbyggeri og bliver uenig med din boligorganisation, kan du klage til dit lokale Beboerklagenævn.

https://www.borger.dk/Sider/default.aspx

Det Kommunale Tilsyn

Her kan du klage over dit kommunale skolevæsen. Dog skal du først kontakte skoleinspektøren og lade dem prøve at løse problemet. Lykkes dette ikke kan du klage til skolebestyrelsen eller til kommunalbestyrelsen.

http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4557

Folketingets Ombudsmand

Her kan du klage over en statslig eller kommunal myndighed eller andre offentlige forvaltningsmyndigheder.

http://www.ombudsmanden.dk/

Kommunernes social- og sundhedsforvaltning

Behandler klager omkring behandling på døgninstitution, forsorgshjem og optagelseshjem for hjemløse. Der skal dog først henvendes klage til peronale og/eller lederen på stedet.

https://www.borger.dk/Sider/default.aspx

Advokatnævnet

Er du utilfreds med en advokats adfærd, salær eller begge dele kan du klage til Advokatnævnet

http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/

Advokatsamfundet

Er du utilfreds med en advokats adfærd, salær eller begge dele kan du klage til Advokatnævnet

http://www.advokatsamfundet.dk/Default.aspx?ID=11655

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Du kan klage over arbejdsskader og -erstatning hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, tidl. Arbejdsskadestyrelsen.

https://www.aes.dk/

Dansk Tandplejerforening

Spørgsmål vedrørende tandteknik, tandpleje og tænder kan henvendes til Dansk Tandplejerforening, som kan hjælpe dig.

http://www.dinmund.dk/

Lægemiddelskadeankenævnet

Nævnet er ankeinstans for afgørelser truffet af Patientforsikringsforeningen i forbindelse med sager om erstatning for skader, der skyldes et lægemiddel.

http://www.laegemiddelskadeankenaevnet.dk/

Patientforeningen Danmark

Her kan du få rådgivning om klageveje, erstatning, frit sygehusvalg og andre patientrettigheder.

http://www.patientforeningen-danmark.dk./

Patientombuddet

Ønsker du at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen, så kan du kontakte patientombuddet.

http://www.patientombuddet.dk/

Patientskadeankenævnet

Klager over afgørelser fra Patienterstatningen (tidligere Patientforsikringen) om erstatning for patientskader og lægemiddelskader.

http://www.patientombuddet.dk/Klage-_og_sagstyper/Erstatning.aspx

Psykolognævnet

Klager over psykologer kan henvendes til Psykolognævnet.

http://www.psykolognaevnet.dk/

Sunhedsvæsenets Patientforsikring

Patientforsikringen træffer afgørelser i sager, der omfatter skader sket på offentligt sygehus, privat sygehus og hos autoriserede sundhedspersoner – fx praktiserende læger, speciallæger, kiropraktorer mv.

http://patienterstatningen.dk/

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring behandler ansøgninger om erstatning fra patienter der er blevet behandlet af diverse ansatte indenfor tandplejen. Læs mere omkring dette på deres hjemmeside.

http://www.tf-patientskade.dk/

Patent- og Varemærkestyrelsen

Hvis du mener, at der er andre der misbruger dit varemærke eller logo, så har du nogle forskellige muligheder for at protestere.

http://ip-guiden.dkpto.dk/navn–logo/kraenkelse.aspx

Rejsegarantifonden

Her kan du klage over rejsearrangementer.

http://www.rejsegarantifonden.dk/forside/

Småsagsprocessen

Har du en sag, der ikke kan behandles af et klagenævn, kan du bringe sagen for en domstol. Læs mere på domstol.dk

http://www.domstol.dk/Pages/default.aspx

Teleankenævnet

Teleankenævnet behandler alle civilretlige klager mellem slutbrugere og teleudbydere vedrørende telefonabonnementer og internetabonnementer samt registrering og debitering af indholdstjenester

http://teleanke.dk/

Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Ankenævnet for Finansieringsselskaber behandler udelukkende klager fra privatforbrugere over danske finansieringsselskabers fritstående lån og kreditter. Det vil sige lån, der ikke er knyttet til en genstand på det tidspunkt hvor lånet eller kreditten udstedes. Ankenævnet behandler ligeledes klager over danske filialer af udenlandske finansieringsselskaber.

Førend der kan klages til Ankenævnet for Finansieringsselskaber skal man forinden have forsøgt at løse problemet med den erhvervsdrivende og selskabet skal have afvist kravet helt eller delvist. Når klagen er modtaget opkræves et gebyr på 200 kr. Såfremt du får medhold i din klage, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling, får du gebyret tilbage.

Ankennævnet forsøger først at finde en forligsmæssig løsning. Lykkedes dette ikke, bliver sagen behandlet og afgjort af Ankenævnet.

Klageformularen findes her: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx