At få fri proces betyder, at staten betaler mange af de omkostninger, der er forbundet med at føre en sag for domstolene. Ved fri proces dækker staten de udgifter, der er forbundet med at føre sagen i alle retsinstanser. Det betyder, at hvis du for eksempel får medhold i byretten, men modparten appellerer sagen til landsretten, så bliver udgifterne til appelsagen også dækket. Udgifter til nødvendige foranstaltninger som fx betaling af retsafgift, eller isoleret bevisoptagelse foretaget inden sagens anlæggelse dækkes normalt også af statskassen. Idéen er, at du ikke skal forhindres i at føre en retssag, fordi du ikke har råd til det. Får du fri proces, vælger du selv en beneficeret advokat, som staten betaler. En beneficeret advokat er en advokat, som udpeges af staten til at føre civile sager for personer, der har fri proces. Du skal ikke selv betale for retsafgiften. 

Betingelser

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få fri proces. I tilfælde af at du er under 18, spiller dine forældres økonomiske forhold en stor rolle. Derudover skal der være ”rimelig grund” til at føre og alle de øvrige betingelser vil være gældende. Udover de økonomiske betingelser som du kan se på forsiden af “Find hjælp” må du ej heller have en retshjælpsforsikring. De fleste danskere har en indboforsikring med en tilknyttet retshjælpsforsikring. Hvis du har en retshjælpsforsikring, betyder det, at denne forsikring går ind og dækker dine omkostninger i forbindelse med visse typer af retssager. Når du bruger din retshjælpsforsikring, er der oftest en selvrisiko, som du selv skal betale. Hvis du opfylder betingelserne for at få fri proces, kan du dog ansøge om at få dækket selvrisikoen ved retshjælpsforsikringen samt om at få dækket de udgifter, som overstiger forsikringsselskabets maksimalgrænse. Du kan få dækket udgifterne ud over maksimalgrænsen, hvis udgifterne er begrundet i sagens karakter (for eksempel hvis sagen har principiel karakter (har betydning for andre parter også og kan siges, at ville definere retspraksis fremover) eller omstændigheder (for eksempel hvis man som følge af, at man ikke kan få udgifterne dækket reelt bliver afskåret fra at få sin sag prøvet, og dermed lider et retstab).

Dine omkostninger

Med fri proces er du som udgangspunkt fri for at betale en række omkostninger forbundet med din sag. Det drejer sig eksempelvis om retsafgifter, advokatsalær samt advokatsalær til modpartens advokat (hvis du taber sagen). Selve sagens genstand (fx en regning, du dømmes til at betale) skal du dog altid selv betale. Du skal også selv betale for andre omkostninger såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportudgifter mv. Du kan læse mere om fri proces på www.civilstyrelsen.dk.

Hvis du får bevilliget fri proces

Du bliver fri for at skulle betale retsafgift. Retsafgift er en form for gebyr, som du betaler til retten. Gebyret afhænger af, hvad sagen handler om. Får du bevilliget fri proces, får du en advokat, som du eventuelt selv vælger. Det er staten, der betaler for udgifterne til advokaten. Normalt betaler den, der taber retssagen sagsomkostningerne, herunder modpartens omkostninger ved at føre sagen. Hvis du har fået bevilliget fri proces og taber retssagen, er det statskassen, der betaler sagsomkostningerne. Der kan være en række yderligere udgifter forbundet med at føre en sag for retten. Dette kan blandt andet være udgifter til at føre vidner eller udgifter til syn og skøn. Hvis du har fået fri proces, kan retten beslutte hvilke af disse – nødvendige – udgifter, der kan dækkes af friprocesbevillingen. At få fri proces er ikke ensbetydende med, at statskassen i alle tilfælde betaler alle omkostninger ved at føre en retssag. Har du fået fri proces, kan du i særlige tilfælde blive tvunget til at erstatte statens udgifter ved den fri proces. Dette sker dog meget sjældent. Når der skal vurderes om en kan få fri proces, lægges der vægt på følgende:

          – sagens betydning for ansøgeren
          – udsigten til, at ansøgeren vil få medhold i sagen
          – hvor meget det vil koste at føre sagen, samt hvilket beløb sagen drejer sig om
          – om ansøgeren har mulighed for at få sagen afgjort ved et administrativt nævn eller lignende
          – ansøgerens adfærd i forbindelse med kravets opståen (Om ansøgeren selv har været skyld i at sagen er opstået ved dårlig adfærd)
          – alternativer til retssagen

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for at få fri proces – eller aldrig reelt har opfyldt betingelserne – kan fri proces-bevillingen ophæves. Det vil sjældent være helt gratis at føre en sag for domstolene, selvom du får bevilliget fri proces. Egne udgifter til transport og tabt arbejdsfortjeneste på de dage du møder i retten, vil normalt ikke blive dækket.

Rådgivning

Fri proces gives kun i civile sager, ikke i straffesager. Det er altså ikke alle sager, du kan få bevilliget fri proces til. Om du kan få fri proces, vurderes alt efter sagens type. Hvis du som lejer f.eks. står overfor en sag i fogedretten, hvor din udlejer uretmæssigt vil opsige dit lejemål, vil du typisk kunne få fri proces. Fri proces tildeles i de fleste ægteskabs- og forældremyndighedssager. Ligeledes i sager, hvor du tidligere har fået medhold i et klagenævn, eller hvis din sag er omfattet af et påbud efter markedsføringsloven. Hvis der er tale om boligsager, hvor der klages over opsigelse eller ophævelse af boliglejemål, ansættelsessager, hvor sagen drejer sig om selve ansættelsen, eller en personskade, er udgangspunktet, at du som ansøger opfylder betingelsen om ”rimelig grund”. Hvis du er erhvervsdrivende, kan der kun rent undtagelsesvist gives fri proces til sager, der udspringer af din erhvervsvirksomhed. 

 

Sager, der kan behandles ved domstolene

– Førsteinstanssager om ægteskab og forældremyndighed, dog ikke om ændringer af en aftale eller dom efter forældreansvarsloven
– Førsteinstanssager om frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed og tilbagebetaling af pengeydelser omfattet af påbud efter markedsføringsloven
– Førsteinstanssager, hvor en person helt eller delvis har fået medhold i: salærklager, et husleje- eller beboerklagenævn eller et centralt klagenævn, undtaget Forbrugerklagenævnet
– Appelsager, når du som ansøger har fået helt eller delvist medhold i den foregående instans og sagen er appelleret af modparten. Har du allerede i foregående instans fået bevilliget fri proces, behøver du ikke søge om fri proces til appelsagen. Ønsker du at nedlægge en anden påstand end stadfæstelse, skal der søges særskilt om fri proces hos Civilstyrelsen.
– Sager, hvor Forbrugerombudsmanden eller retten har meddelt et påbud efter markedsføringsloven, og hvor du som forbruger i kraft af påbuddet har krav på tilbagebetaling af et pengebeløb.
– Fogedsager, hvis fogedretten skønner, du har behov for advokatbistand.
– Sager om forbud og påbud.

I en sag med fri proces vil det ofte være en beneficeret advokat som fører din sag, en beneficeret advokat er en advokat, der er udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket af retten som forsvarer og bistandsadvokat mv. i straffesager. Derudover er de forpligtede til at føre civile retssager for personer, der har fået tildelt fri proces. Hvis du mener at du har en sag og gerne vil vide om du kan få fri proces vil det første skridt i forløbet typisk være at kontakte en advokat for at høre, om han/hun vil påtage sig sagen, og derefter lave en aftale med vedkommende. Hvis den advokat, man først kontakter, ikke fører fri proces sager, vil de fleste advokater være flinke til at henvise til en anden advokat, som kan hjælpe.

Hvordan du søger

Når du ansøger om fri proces, skal du medsende dokumentation for, at du opfylder de økonomiske betingelser. Det betyder, at du skal medbringe den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår som dokumentation. Hvis du for eksempel ansøger om fri proces i 2021, skal du sende årsopgørelsen for 2019. Hvis din indkomst i 2019 var væsentligt anderledes end din aktuelle indkomst, kan du i stedet bevise det ved at sende dokumentation for din aktuelle indkomst, eksempelvis i form af lønsedler, udbetalingsmeddelelser osv. Det er gratis at søge om fri proces, men tidligere tilladelser og afslag offentliggøres ikke. Det kan derfor være svært at danne sig et indtryk af, om du har mulighed for at blive tildelt fri proces. Langt de fleste retshjælpsorganisationer kan hjælpe dig med at søge fri proces. Advokater, der yder retshjælp, skal hjælpe dig med at søge om fri proces, hvis de mener, du opfylder betingelserne. Du kan også selv søge om fri proces. Du kan finde ansøgningsskema og vejledning til ansøgningsskemaet på Civilstyrelsens hjemmeside eller www.domstol.dkNår du sender ansøgningen, skal du være opmærksom på, at der er en sagsbehandlingstid på 4-8 måneder. Hvis du får afslag på en ansøgning, kan du inden 4 uger klage til Procesbevillingsnævnet. Ansøgningen skal sendes til Civilstyrelsen eller domstolen, alt efter hvad sagen drejer sig om.

Find en advokat i din retskreds