Løsladelse

Hvornår kan jeg tidligst blive prøveløsladt?
Prøveløsladelse er en betinget løsladelse fra fængslet, før hele straffen er afsonet. Udgangspunktet er, at din prøveløsladelse først kan komme på tale, når du har afsonet 2/3 af fængselsstraffen, men i særlige tilfælde, f.eks. ved sygdom i familien eller hvis du har uddannet dig og kan vende hjem til gode og stabile forhold, kan du blive prøveløsladt allerede efter, at halvdelen af straffen er afsonet. Bemærk, at det kun er afsonere med domme på 3 måneder eller derover, der har mulighed for prøveløsladelse, samt at indsatte, der er dømt til forvaring, ikke kan prøveløslades, men de kan prøveudskrives af retten. Livstidsdømte kan tidligst blive prøveløsladt, når de har afsonet 12 år.

Du kan læse mere om prøveløsladelse i løsladelsesbekendtgørelsen og den dertilhørende løsladelsesvejledning.

Hvis min løsladelse er en prøveløsladelse, er der så særlige ting jeg skal være opmærksom på?

Det en forudsætning for din prøveløsladelse, at du har en passende bolig samt arbejde eller anden indkomst. Det er også en forudsætning, at du erklærer, at du overholder de vilkår for løsladelsen, som fastsættes.

En tilladelse til prøveløsladelse gives efter en konkret og individuel vurdering af dine forhold. I vurderingen lægger Kriminalforsorgen bl.a. vægt på antallet af tidligere løsladelser og betingede domme, samt om der er sket tilbagefald til ny kriminalitet, herunder også om du f.eks. under afsoningen er kommet i et stofmisbrug.

Prøveløsladelse betinges altid af, at du i en nærmere bestemt periode ikke begår ny kriminalitet. Efter en konkret vurdering kan det også kræves, at du skal under tilsyn af Kriminalforsorgen og f.eks. deltage i behandling mod alkohol- eller narkotikamisbrug.

Hvad er projekt God Løsladelse?

Projekt ”God Løsladelse” er et projekt, som Servicestyrelsen præsenterede i 2009 i form af en rapport. Rapporten anbefaler på baggrund af en treårig undersøgelse, at kommunerne og Kriminalforsorgen (både fængsler og KIF) arbejder efter en bestemt metode, som kaldes ”Køreplan for God Løsladelse”.

Målet med ”Køreplan for God Løsladelse” er at koordinere samarbejdet, så sagsbehandlere i både kommunerne og Kriminalforsorgens institutioner altid ved, hvad næste skridt i en sag er, og hvem de skal kontakte på tværs af de forskellige systemer.

I ”Køreplanen” er det derfor beskrevet, hvad der skal ske fra en borger bliver indsat i fængslet, til vedkommende bliver løsladt. F.eks. er trin 1 i ”Køreplanen”, at fængslet skal give kommunen besked om, at en af dens borgere er startet på at afsone en dom.

Du kan læse mere om projekt “God løsladelse” på www.kriminalforsorgen.dk

Hvad er Kriminalforsorgen i Friheden?

“Kriminalforsorgen i Frihed” har ansvaret for tilsyn og kontakt med Kriminalforsorgens dømte uden for fængsler og arrester. Dette kan f.eks. være en dømt, der afsoner en dom med samfundstjeneste eller prøveløslades med samfundstjeneste som et vilkår. Desuden er det “Kriminalforsorgen i Friheden”, der udarbejder personundersøgelser af sigtede, før deres sag behandles i retten, og afdelingerne deltager også i det almindelige kriminalpræventive arbejde i samfundet f.eks. på skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Du kan læse mere om “Kriminalforsorgen i Friheden” på www.kriminalforsorgen.dk

Hvem kan hjælper mig med at komme på fode igen efter afsoning?

Økonomisk:

Personalet på din afdeling vil hjælpe med at forberede din løsladelse, f.eks. med at finde et sted at bo og muligheden for at klare dig økonomisk. Hvis du er gået i gang med en uddannelse, kan personalet være med til at finde ud af, hvordan du kan gøre den færdig efter løsladelsen

Job:

Der er flere muligheder for at komme i job igen, bl.a. tilbyder foreningen “Exit” en målrettet indsats for, at hjælpe indsatte og tidligere indsatte til at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. Foreningen tilbyder også kultureftermiddage, hvor du kan komme og få fællesskab med ligesindede – og frivillige. Formålet med kultureftermiddagen er, at skabe et netværk for nuværende og tidligere indsatte, som alle har et ønske om, at komme ud af kriminalitet og som derfor ofte mangler et nyt netværk. Foreningen findes i Aarhus, Odense og København. På foreningens hjemmeside kan du se nærmere om, hvornår de respektive byer tilbyder kultureftermiddage og hvilken adresse foreningen har til huse på.

Hvis du er ung, har lagt din kriminalitet fra dig, er stoffri og har fast bopæl, kan projekt “High:five” hjælpe dig med at finde beskæftigelse. Projektet henvender sig kun til unge afsonere, som har et ønske om, at komme fri af deres kriminalitetsorienterede tilværelse. “High:five” har kontakter til forskellige virksomheder, som ansætter arbejdskraft baseret på hvem de er og ikke med udgangspunkt i en ren straffeattest og tidligere uddannelse. Selvom du bliver en del af dette projekt kommer tingene ikke af sig selv. Du skal stadig arbejde hårdt – men den første forhindring, nemlig erhvervelsen af beskæftigelse, kan projektet hjælpe dig med.

Derudover kan du kontakte det lokale jobcenter, der har til opgave at hjælpe ledige i job. Jobcentret vil også være behjælpeligt med at skrive ansøgninger. Hvis du ikke er ung, men derimod middel aldrende/senior, findes der i mange af landets største kommuner særlige afdelinger i jobcentrene, som målrettet arbejder for, at du som tidligere indsat, får mulighed for, at komme i arbejde efter endt afsoning.

Derudover kan du med fordel tjekke samarbejdsvirksomhederne under projekterne:

  • Virksomhedsforum for socialt ansvar
  • Cabi – bedre arbejde til flere

Hvor du kan se, hvilke virksomheder, der prioriterer socialt ansvar og dermed ønsker at få tidligere afsonere tilbage i beskæftigelse. Det kan være et lidt langstrakt forløb, hvorfor du med fordel kan spørge din sagsbehandler i fængslet, om de vil være behjælpelige med at etablere kontakt, allerede inden du bliver løsladt.

Familieliv:

Mens du afsoner, kan du få hjælp og rådgivning af personalet på den afdeling, hvor du afsoner eller af fængslets socialrådgiver. Du kan f.eks. få støtte til at løse egne eller familiens personlige og sociale problemer.