Testamenter

Det skal understreges, at det følgende alene er vejledende, idet der kan være momenter i den konkrete situation, der betyder, at udgangspunktet kan fraviges.

Hvad er et testamente?
Et testamente er en måde, hvorpå du kan råde over din formue efter din død. Når du opretter et testamente, betegnes du testator. Et testamente får først retsvirkninger ved testators død.

Det er både muligt at oprette et ensidigt og et gensidigt testamente. Et ensidigt testamente er det normale testamente, i denne form testamentere/begunstiger testator til en eller flere personer inden sin død. Ved et gensidigt testamente indsætter testatorer hinanden til at arve, og gensidige testamenter laves normalt i et dokument, et såkaldt fællestestamente.

I Danmark eksisterer der følgende former for testamenter:

  • Vidnetestamenter
  • Notartestamenter
  • Indbo-testamenter
  • Nødtestamente

Hvilken testamentsform, der passer bedst til dig, afhænger af dine ønsker og formål med oprettelsen af testamentet.

Hvad er et vidnetestamente?

Et vidnetestamente er en almindelig testamentsform, som i nærvær af to vidner skal oprettes skriftligt og underskrives og accepteres personligt af den person, der ønsker at oprette testamente i sit navn. Efter personen, der opretter testamentet i sit navn har underskrevet testamentet, skal vidnerne straks skrive deres navne på dette. Testamentsvidnerne skal opfylde nogle krav for at kunne virke som vidner. Vidnerne skal være fyldt 18 år og skal være i en tilstand, hvor de forstår vidnebekræftelsens betydning.

Du kan dog ikke være testamentsvidne, hvis du samtidig selv står som arving i testamentet, eller hvis din ægtefælle, forældre eller børn arver, da dette kan resultere i, at du selv bliver indsat som arving efterfølgende.

Hvis et testamentsvidne er inhabilt (ikke opfylder kravene for testamentsvidner) kan hele testamentet gøres ugyldigt. Dette kan dog kun ske i tilfælde hvor én person, der arver mere i tilfælde af testamentets ugyldighed, klager eller skaber tvivl omkring testamentets gyldighed.

Hvad er et notartestamente?

Et notartestamente er et testamente, der underskrives eller accepteres for en notar, som er en medarbejder i skifteretten. Det er ikke et krav, at testamentet er skrevet på dansk. Ved testamentsoprettelsen er det notarens opgave at sikre dokumentation for tid og sted for oprettelsen. Hvis du ønsker at klage mod testamentet, har du bevisbyrden for, at der er testeret i overensstemmelse med de foreliggende forhold.

Hvad er et indbotestamente?

Et indbotestamente er et testamente, hvor du bestemmer, hvem der skal arve indbo og personlige ejendele. Testamentet kræver underskrift samt datering for, at det er gyldigt. Hvis du i forvejen er arving anses et indbo-testamente som din ret til, indenfor din del af arven at overtage de genstande, som er inden for værdien af den del, du arver. Overstiger værdien af genstanden, værdien af den del, som du arver, kan du som udgangspunkt alligevel overtage genstanden uden, at værdien skal deles med andre arvinger.

Testamentet er gyldigt, medmindre det ikke er oprettet af den, der ønsker at testere, eller hvis denne ikke har været fornuftsmæssigt i stand til at oprette testamentet på daværende tidspunkt.

Hvad er et nødtestamente?

Et nødtestamente er et testamente oprettet i en nødsituation, hvis den der vil oprette testamente i sit navn, er forhindret i at oprette et vidne- eller notartestamente. Der er ikke nogen skriftlige krav til oprettelse af et nødtestamente – det kan nedskrives på en serviet eller et stykke papir og underskrives af den omhandlende person. Et nødtestamente kan også afgives ved mundtligt meddelelse eller på en helt tredje måde. Det vigtigste er dog, at det med sikkerhed kan slås fast, at testamentet kommer fra afdøde. Et nødtestamente kan holde i 3 måneder efter oprettelsen, hvorefter det ikke længere har virkning som et testamente, hvis der ikke i mellemtiden har været mulighed for at oprette et notar- eller vidnetestamente.

Hvor kan jeg få hjælp til selv at udarbejde et testamente?

Der er mange steder online, hvor du kan få hjælp til selv at udarbejde et testamente. Du skal dog være opmærksom på, hvorvidt alle de lovmæssige krav til testamentet er opfyldt.

OBS! Når du som privatperson selv opretter testamente sker det tit. at man glemmer nogle væsentlige punkter, hvilket bl.a. kan få store økonomiske konsekvenser for den. der udarbejder testamentet. Hvis du vil være på den helt sikre side ved oprettelse af testamente. anbefales det. at du får hjælp af en advokat. På den måde er du også sikret imod fejl, da en advokat skal have en forsikring. der dækker evt. fejl denne begår i forbindelse med sit arbejde.

Hvordan tilbagekaldes et testamente?

Hovedreglen er, at et testamente tilbagekaldes på samme måde, som det er oprettet. Det vil sige, at en tilbagekaldelse afhænger af. hvilken form for testamente, der ønskes tilbagekaldt.  Det samme gør sig gældende, såfremt en ændring af testamentet ønskes.

Der findes dog en række formodningsregler. Hvis to ægtefæller har oprettet et gensidigt testamente, eller en ægtefælle har oprettet et testamente til fordel for den anden ægtefælle, gælder der en formodning for, at testamentet er tilbagekaldt, såfremt ægtefællerne bliver separeret eller skilt. Der gælder også en formodning for, at der er sket tilbagekaldelse af et testamente oprettet af ugifte samlevende, såfremt de ugifte samlevende ophæver deres samliv som følge af uoverensstemmelser.

Det er muligt at gøre et testamente uigenkaldeligt. En sådan uigenkaldelighedserklæring skal gives i testamentsform, og løftet om uigenkaldelighed skal være kommet til relevante arvingers kundskab.

Kan jeg testamentere alt til f.eks. Kattens Værn eller Kræftens Bekæmpelse?

Som udgangspunkt er det frit for dig at testamentere din friarv til hvem, du ønsker. Friarven udgør 75 % af den arv, du efterlader, og den kan både testamenteres til personer eller foreninger som fx Kattens Værn eller Kræftens Bekæmpelse. 

Læs nærmere om friarv og tvangsarv HER.