Forældremyndighed

Hvad er faderskab?

Det retlige faderskab er udtryk for en retlig relation – en ret status – mellem far og barn. Hvis du er gift, bliver faderskabet automatisk registreret, når I anmelder barnets fødsel. Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, kan I indsende blanketten “Omsorgs- og ansvarserklæring”, som findes på www.borger.dk. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed.

Faderskab bevirker:

 • At faderen herefter har pligt til at forsørge barnet
 • At faderen kan få samvær med barnet
 • At faderen kan få del i forældremyndigheden
 • At barnet kan få faderens efternavn
 • At barnet og faderen arver efter hinanden
 • At barnet kan få samme indfødsret som faderen, hvis betingelserne desuden er opfyldt.
Hvad betyder registrering af faderskab?

Hvis I er gift registreres ægtemanden som far til barnet, når jordemoderen melder fødslen til kirkekontoret. Hvis ikke fødslen foregår med jordemoder, skal I selv sørge for at melde det til kirkekontoret. Dette sker dog ikke, hvis I er blevet separeret ved barnets fødsel, eller hvis moderen har været gift med en anden mand indenfor de sidste 10 måneder.

Hvis I ikke er gift, kan I få faderskabet registreret ved, at faderen underskriver en omsorgs- og ansvarserklæring, som sendes til kirkekontoret i moderens sogn. I vil så have fælles forældremyndighed.

Hvis faderskabet ikke bliver registreret ved barnets fødsel har moderen pligt til at oplyse, hvem der er far til barnet til Familieretshuset.

Hvis man mener, at der er mulighed for, at man kan være far til et barn, fordi man har haft et seksuelt forhold til moderen, har man ret til at få prøvet, om man kan være barnets far, hvis man sender en anmodning til Familieretshuset indenfor 6 måneder efter barnets fødsel.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker fuld forældremyndighed over mit barn/mine børn?

Hvis du og den anden forælder er enige om fuld forældremyndighed til dig, kan I aftale det på en bestemt blanket og indsende den til Familieretshuset. Blanketten kan I finde på www.familieretshuset.dk. Hvis I ikke er enige om, at du skal have fuld forældremyndighed, skal Familieretshuset træffe afgørelsen.

Du skal derfor ansøge om fuld forældremyndighed hos dem. Der findes en bestemt ansøgningsblanket på www.familieretshuset.dk, som du skal udfylde. Denne blanket hedder ‘Ansøgning om forældremyndighed og bopæl’.

Herefter vil I blive indkaldt til et vejledningsmøde i håb om, at Familieretshuset kan hjælpe jer til at blive enige. Hvis I under sagsbehandlingen og vejledningsmødet stadigvæk ikke kan nå til enighed, kan Familieretshuset sende sagen ind til retten, så de kan træffe afgørelse om, hvordan forældremyndigheden skal fordeles.

Hvad hvis mit barn er ført til udlandet uden mit samtykke?

Kommunen kan yde økonomisk hjælp til rejseudgifter, med henblik på kontakt til dit barn, hvis barnet er ført til udlandet uden dit samtykke. Det er dog betinget af, at du ikke selv har mulighed for at betale udgiften. Derudover er det et krav, at sagen er blevet meldt til det danske politi, og at kommunen har forelagt sagen for Udenrigsministeriet.

Der kan læses mere om økonomisk hjælp til samvær med børn i Lov om aktiv socialpolitik § 83.

Hvad er bopælspligt?

Den forælder som har barnet boende bliver bopælsforælder. Den anden bliver samværsforælder. Barnet har således folkeregisteradresse hos bopælsforælderen – man kan kun have én folkeregisteradresse. Fra 1. april 2019 er det blevet muligt at aftale delt bopæl over sit barn, således at begge forældre er bopælsforældre – men barnet vil endnu kun have én folkeregisteradresse.

Bopælsforælderen kan bestemme mange af de forhold, som vedrører barnets daglige liv. Dette indebærer at:

 • Du bestemmer hvor i Danmark barnet skal bo
 • Du bestemmer hvilken daginstitution barnet skal gå i
 • Du bestemmer hvilke fritidsaktiviteter barnet skal beskæftige sig med (med undtagelse af risikobetonede aktiviteter)
 • Du kan søge om børnetilskud
 • Du kan søge børnebidrag fra samværsforælderen
 • Du kan søge om hel eller delvis friplads i daginstitution
 • Du kan søge boligsikring, hvis du bor i lejebolig
 • Du kan foretage flytninger inden for Danmark
 • Du kan beslutte brugen af skolepsykolog og/eller børnesagkyndig.

Forældrene kan indbyrdes selv aftale, hvor barnet skal bo. Hvis enighed ikke opnås, kan Familieretshuset være behjælpelig med sagkyndigbistand eller eventuel mægling. Endeligt kan retten afgøre hvor barnet skal bo, hvis forældrene overhovedet ikke kan enes.

Hvad betyder forældremyndighed?

Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre vedkommende er blevet gift. At have forældremyndighed vil sige, at du har pligt til at drage omsorg for barnet. Du skal altså sørge for, at barnets behov bliver dækket, og at barnet får mad, tøj, bolig, mv.

Når du har forældremyndigheden kan du bestemme, hvor barnet skal bo, gå i skole og andre ting, som har betydning for barnet. Du fungerer også som værge for barnet og har altså ansvaret for barnets formue.

Der er fælles forældremyndighed i følgende situationer:

 • I har været gift med hinanden ved barnets fødsel eller indgår senere ægteskab
 • I er separeret eller skilt, når barnet bliver født, og faren anerkender faderskabet
 • Du ved en faderskabssag bliver dømt til at være far til jeres barn af retten
 • I har underskrevet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født 
 • I har været gift med hinanden inden for de sidste 10 måneder, før barnet bliver født
 • I har indsendt en blanket om aftale om fælles forældremyndighed til Familieretshuset eller retten
 • I har boet sammen inden for de sidste 10 måneder, før barnet bliver født og faderen anerkender faderskabet eller bliver ved en faderskabssag dømt til at være far til jeres barn af retten.

Hvis ingen af disse betingelser er opfyldt, er det alene moderen, der har forældremyndigheden. Forældremyndigheden fortsætter, selvom I efterfølgende bliver skilt eller flytter fra hinanden.

Har I fælles forældremyndighed, er det den forælder, som barnet bor hos, der kan bestemme, hvor i landet, barnet skal bo. Ønsker vedkommende at flytte til udlandet med barnet, kræver det en godkendelse af den anden forælder. Hvis den ene forælder har forældremyndigheden alene, kan vedkommende bestemme, hvor barnet skal bo, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

Det er muligt, at den ene forælder har forældremyndigheden alene, hvis man har aftalt det i fællesskab. I en sag om forældremyndighed eller om barnets bopæl vil man inddrage barnet, så man kan få barnets mening om sagen. Barnet har ikke pligt til at udtale sig i sagen. Det, at barnet bliver inddraget, betyder ikke, at det er barnet der bestemmer.

Familieretshuset foretager en afvejning ud fra de oplysninger, de har og vurderer således, hvad der er bedst for barnet. Der kan også forekomme situationer, hvor det på grund af omstændighederne ikke er hensigtsmæssigt at inddrage barnet i en sag om forældremyndighed eller bopæl, fordi det kan være til mere skade end gavn.

Når barnet er fyldt 10 år, kan det anmode Familieretshuset om at indkalde forældrene til en samtale om forældremyndigheden.