Dansk statsborgerskab

Nedenfor kan du læse nærmere om regler og betingelser for dansk statsborgerskab samt via www.justitsministeriet.dk.

Får jeg automatisk dansk statsborgerskab, når jeg er født i Danmark?

Nej. Dit statsborgerskab afhænger af, hvilket et statsborgerskab dine forældre har. Er dine forældre statsborgere i et andet land end Danmark, vil du således ikke opnå dansk statsborgerskab ved fødslen.

Er en af dine forældre dansk statsborger, vil du opnå dansk statsborgerskab, ved at blive født i Danmark. Bliver du dog født i et andet land end Danmark, opnår du kun dansk statsborgerskab, hvis din mor er dansk statsborger, eller din far er det og dine forældre er gift. Læs mere HER.

Hvad betyder det for mig, at blive dansk statsborger?

Får du statsborgerskab, vil du få et dansk pas og mulighed for at stemme til folketingsvalget. Samtidig vil du skulle opgive dit evt. tidligere statsborgerskab. Det er dog kun et udgangspunkt, da der kan forekomme situationer, hvor du vil have dobbelt statsborgerskab. Dette kan eksempelvis være i tilfælde, hvor der kan være problemer med, at du bliver løst fra dit tidligere statsborgerskab. Du kan læse mere om dobbelt statsborgerskab HER.

Hvordan ansøger jeg om dansk statsborgerskab?

Hvis du ønsker at søge om dansk statsborgerskab, skal du udfylde et ansøgningsskema. Som udgangspunkt skal ansøgningen indgives til politiet, i den politikreds hvor du bor. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at du skal opfylde en række betingelser for at kunne blive tildelt dansk statsborgerskab. Du kan læse om de gældende betingelser på Justitsministeriets hjemmeside.

Jeg har begået kriminalitet. Kan det være en hindring for at opnå Dansk Statsborgerskab?

Om du er afskåret fra at kunne få dansk statsborgerskab, fordi du har begået kriminalitet afhænger af, hvad du er blevet dømt for og af straffens længde:

  • Du har ikke mulighed for at få statsborgerskab ved ansøgning, hvis du er idømt en ubetinget frihedsstraf på mindst 60 dage for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed og/eller kapitel 13 om forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder.
  • Det samme gør sig gældende, hvis du er idømt udvisning for bestandigt.
  • Hvis du er idømt en ubetinget frihedsstraf i 1½ år eller derover, vil du ligeledes ikke have mulighed for at opnå dansk statsborgerskab

Andre forbrydelser, du er straffet for, medfører en karensperiode, hvori du ikke kan opnå statsborgerskab, der er afhængig af straffens omfang.

Er du straffet flere gange for ensartet kriminalitet, forlænges karenstiden med 3 år for hver gang. En ansøger, der er sigtet for en lovovertrædelse, kan ikke få statsborgerskab så længe sagen verserer. Du kan læse mere om betingelsen vedrørende kriminalitet HER.

Jeg har gæld. Kan det være en hindring for at opnå dansk statsborgerskab?

Hvis du har visse former for forfalden gæld til det offentlige, kan det være en hindring for at opnå dansk statsborgerskab. Når du har tilbagebetalt det skyldige beløb, vil du dog kunne ansøge om statsborgerskab på ny, eller eventuelt anmode om genoptagelse, afhængigt af din situation. De typer af forfalden gæld er:

  • Tilbagebetalingspligtige ydelser efter “Lov om social service” eller “Lov om aktiv socialpolitik”
  • Tilbagebetalingspligtige ydelser efter den nu ophævede “Lov om social bistand”
  • Børnebidrag, der er udbetalt forskudsvis af det offentlige efter “Lov om børnetilskud” og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
  • Daginstitutionsbetaling
  • Tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte, jf. § 47 i “Lov om individuel boligstøtte”
  • Tilbagebetaling af boligindskudslån, medmindre der er indgået en afdragsordning for tilbagebetaling, som overholdes af ansøgeren
  • Skatter og afgifter, medmindre skatte- eller afgiftsrestancen skyldes forhold, der ikke kan lægges ansøgeren til last.

Det bemærkes, at det ikke er en hindring for at opnå dansk statsborgerskab, at du har gæld til private virksomheder eller personer. Læs mere HER.

Hvad koster det at søge om statsborgerskab?

Det koster 3.800 kr. (2019) at søge om dansk statsborgerskab. Gebyret betales direkte til den myndighed, hvor man indgiver ansøgningen. Hvis du tidligere har ansøgt om dansk statsborgerskab, kan du søge om at få din sag genoptaget, således at du ikke skal starte forfra med at søge. Der findes et andet ansøgningsskema hertil, ligesom du heller ikke skal betale gebyret på ny. Ansøgning om genoptagelse indgives direkte til Justitsministeriet.