Enkeltydelser

Hvad er en enkeltydelse?

En enkeltydelse er en særlig økonomisk engangsydelse, som du kan søge til uforudsete, men nødvendige ekstraudgifter. For at opnå denne hjælp er det en betingelse, at du har været udsat for en social begivenhed og ikke selv har mulighed for at betale udgiften. Kommunen skal vurdere dine personlige og økonomiske forhold, og det er et krav, at du ikke kan låne pengene i banken.

Hvordan kategoriseres en nødvendig merudgift?

For at en udgift kategoriseres som en “nødvendig merudgift”, er det et krav, at den skal være opstået som følge af nogle ændringer i vedkommendes tilværelse, og at der er tale om en rimelig begrundet enkeltudgift.

Det er desuden et krav, at det vil have stor betydning for borgerens muligheder i fremtiden, såfremt vedkommende ikke betaler udgiften.

Som hovedregel må der ikke have været mulighed for at spare op. Med andre ord må det ikke have været muligt, at forudse udgiften. Der kan dog ydes hjælp til udgifter, som normalt kan dækkes af de løbende indtægter, såfremt der grundet ændrede forhold, ikke længere er penge til at dække udgiften.

Kan jeg være nødt til at låne i banken i stedet?

Ja. Det kan være nødvendigt for dig at optage lån i banken, da alle andre lånemuligheder som udgangspunkt skal være udtømt, før der kan søges om enkeltydelser. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få udbetalt enkeltydelser på SU, hvis du ikke også har taget SU-lån.

Hvad er et beboerindskudslån?

Beboerindskudslån er et lån, som du kan ansøge kommunen om at udbetale til dækning af indskudsbetalingen, der skal ske ved indflytning i en bolig.

Almene boliger og ældreboliger

Udgangspunktet er, at du kan ansøge om lånet til almene boliger og visse ældreboliger. Dog skal du være opmærksom på, at hvis du er flygtning eller hører under enkelte andre persongrupper, kan der i visse tilfælde ydes lån til andre boliger. Tag kontakt til din kommune, såfremt du ikke ansøger om beboerindskudslån til en almen bolig eller til ældrebolig for at høre, om det er muligt for dig.

Får jeg beboerindskudslånet udbetalt?

Beboerindskudslånet vil blive udbetalt direkte til din boligforening.

Hvordan ved jeg, om jeg kan modtage et beboerindskudslån?

Den kommune, der behandler din ansøgning, vil give dig meddelelse herom. Som hovedregel gives der kun lån til beboerindskud ved almene boliger, der skal være taget i brug efter den 1. april 1964. Herudover skal husstandsindkomsten ligge under en bestemt grænse, og ansøgeren skal have behov for lånet.

Hvor meget kan jeg få i beboerindskudslån?

Beboerindskudslånet søges for hele indskuddet til boligen.

Hvordan skal jeg betale beboerindskudslånet tilbage?

Renter og afdrag

Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet i de første fem år af låneperioden. Når de første 5 år er gået, begynder der at ske forrentning af lånet, og du skal i gang med at betale det tilbage over en periode.

Renten, der bliver lagt på restlånet, er 4,5%.

Tilbagebetalingsperiode

Tilbagebetalingsperioden er afhængig af, hvilken type bolig du har fået lån til. Hvis det er en lejlighed, er tilbagebetalingsperioden på 10 år. Hvis er det et enkeltværelse, er tilbagebetalingsperioden på 5 år.

Fraflytning

Såfremt du flytter fra din bolig, skal din udlejer tilbagebetale beboerindskuddet til kommunen, og du skal tilbagebetale en eventuel restgæld til kommunen. En undtagelse er dog, hvis din ægtefælle eller et andet husstandsmedlem overtager lejemålet.

Kommunens beslutning

Ovenstående er vejledende, og du skal være klar over, at kommunen kan beslutte at lade rente- og afdragsfrihed ophøre, at du skal afdrage over kortere tid, eller at du skal indfri lånet med 12 måneders varsel, såfremt din indkomsts størrelse eller væsentlige forhold i øvrigt taler for det.

Herudover kan kommunen efter en konkret vurdering beslutte at forlænge din periode med rente- og afdragsfrihed, såfremt dine økonomiske forhold i særlig grad taler for det.

Hvordan søger jeg beboerindskudslån?

Når du ansøger om beboerindskudslån, skal du lave en ansøgning til din kommune. Det kan du gøre elektronisk via www.borger.dk.

Hvornår er jeg berettiget til hjælp til flytning?

Kommunen kan i særlige tilfælde yde økonomisk hjælp til flytning. Det kan for eksempel være udgifter til flyttebil, transport eller flyttefolk. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, før der eventuelt kan modtages økonomisk hjælp til flytning:

Betingelser for modtagelse af økonomisk hjælp:

 • Hverken du, der ansøger, eller en eventuel ægtefælle må have mulighed for selv at kunne betale for flytteomkostningerne.
 • Du har mulighed for selv at betale den fremtidige husleje.
 • Der skal enten være tale om en bedre bolig eller en forbedring af erhvervsforhold. Hvis der er tale om forbedring af erhvervsforhold, er det et krav, at du er sikret arbejde, og at der ikke kun er tale om et midlertidigt arbejde.

Flytning til billigere bolig

Det er desuden muligt at få støtte til flytning, hvis din familie flytter fra en bolig, der er for dyr i forhold til jeres økonomiske situation, til en billigere bolig, der bedre svarer til jeres økonomiske formåen.

Flytning til udlandet

Hvis du ønsker økonomisk støtte til flytning til udlandet, er der krav om, at du:

 • er statsborger eller
 • har særlig tilknytning til det land, der flyttes til, eller
 • at du har udsigt til et længerevarende arbejde i landet.
Hvad er hjælp til huslejerestance?

Hvis du er i en situation, hvor du ikke har økonomisk mulighed for at betale din husleje og derfor står til at blive udsat fra din lejlighed, kan du ifølge aktivlovens § 81 a ansøge kommunen om hjælp til midlertidigt at betale huslejen, så du ikke bliver nødt til at flytte. Du kan ansøge kommunen om at yde hjælp til rimeligt huslejeudgifter, hvis det på sigt kan forebygge, at du udsættes af boligen. 

Får jeg hjælpen udbetalt?

I langt de fleste tilfælde vil udbetalingen ske direkte til din udlejer for at sikre, at den økonomiske hjælp ender, hvor den er tiltænkt. Der er dog en principiel mulighed for at udbetale hjælpen til dig.

Hvordan ved jeg, om jeg kan modtage hjælp til huslejerestancen?

Du kan kun modtage hjælpen, hvis du ikke har eller har haft økonomisk mulighed for at betale huslejeudgiften, og hvis du har forsøgt alle andre tænkelige lånemuligheder.

Børnefamilier og socialt udsatte borgere

Hjælpen efter aktivlovens § 81 a rettes særligt til børnefamilier og socialt udsatte borgere. Alternativt er der en lille mulighed for at kunne ansøge om at få restancen dækket via aktivlovens § 81.

Betaling af husleje skal forebygge udsættelse

Det er også en forudsætning, at en betaling af din husleje skal forebygge, at du bliver udsat på sigt. Det betyder, at hvis du for eksempel har bosat dig i en lejlighed, der er langt dyrere, end hvad du har råd til, så vil du ikke kunne modtage hjælpen, fordi du stadig ikke selv vil have råd til at betale huslejen efterfølgende.

I enkelte tilfælde vil der dog være en mulighed for, at kommunen dækker din huslejerestance i en periode, mod at du til gengæld aktivt søger efter en billigere bolig.

Tilfælde, hvor du ikke kan modtage hjælp

Du kan ikke modtage hjælpen, hvis den reelt kommer til at kompensere for økonomiske sanktioner i udbetalte ydelser givet efter en anden lovgivning. Det betyder, at hvis du for eksempel er kontanthjælpsmodtager, og du er blevet sanktioneret i din udbetaling, fordi du er udeblevet fra en samtale på jobcentret, og det er derfor, du ikke kan betale din husleje, så vil du ikke være berettiget til at få hjælp.

Hvor meget kan jeg få hjælp til?

Der gives kun hjælp til den huslejeudgift, du ikke selv er i stand til at afholde. Hvis du for eksempel har råd til at betale halvdelen af huslejen selv, så er det kun den resterende halvdel, du kan ansøge om at få dækket.
Hvis din husleje er uforholdsmæssig høj, så vil du ikke kunne få hjælp.

Skal jeg betale hjælpen tilbage?

Kommunen afholder fuldt ud udgifterne til hjælpen, du får som udsættelsestruet lejer efter § 81 a. I enkelte tilfælde vil din situation dog betyde, at du vil få din huslejerestance dækket efter § 81, og i disse tilfælde vil du skulle betale hjælpen tilbage.

Kan der stilles betingelser for hjælpen?

Kommunen kan bestemme, at hvis man skal hjælpe dig og betale din huslejerestance, så skal du til gengæld opfylde nogle andre betingelser, der har til formål at sikre, at du ikke ender i den situation igen. Kommunen kan kræve, at du kommer under økonomisk administration, at du medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig, at du deltager i gældsrådgivning eller lignende tilbud.

Hvordan ansøger jeg om hjælp til huslejerestancen?

Når du ansøger om huslejerestancer, skal du lave en ansøgning til din kommune, hvor det skal oplyses:

 • Hvad du søger om
 • Din begrundelse for at søge og hvorfor du ikke selv kan betale
 • Dine forsikringsforhold
 • Din formue, plus evt. ægtefælles/samlevers
 • Dine indtægter, plus evt. ægtefælles/samlevers
 • Dine udgifter, plus evt. ægtefælles/samlevers

Du kan finde ansøgningsskemaer for de fleste kommuner på www.borger.dk. Alternativt skal du kontakte din egen kommune og bede om et ansøgningsskema.

Se i øvrigt mere under Udsættelse.

Kan du få økonomisk støtte til tandbehandling?

Det er muligt at modtage støtte til tandbehandling, hvis du ikke selv har mulighed for at betale, og hvis det er nødvendigt ud fra en helbredsmæssig betragtning.

Det betyder at der ikke ydes støtte, hvis du eller din ægtefælle har indtægter eller formue, der kan dække betalingen, eller hvis udgiften dækkes af en privat forsikring som Sygesikring Danmark.

To muligheder for at få dækket økonomiske udgifter

Der er to muligheder for at få dækket de økonomiske udgifter til tandbehandling:

Aktivlovens § 82 og § 82 a:
Tandbehandling efter aktivlovens § 82 a er et tilskud til tandbehandling for grupper af borgere med særlig lav indkomst mod en mindre egenbetaling. Kommunen yder tilskuddet til tandplejen til personer, som modtager ydelser svarende til kontanthjælpsniveau.

Revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse

Hvis du modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har du ret til tilskuddet, hvis din udbetaling svarer til, hvad du ville være berettiget til i kontanthjælp.

Hertil er det et krav, at du i øvrigt opfylder de økonomiske betingelser for at modtage kontanthjælp. Det vil sige, at selv om eksempelvis din revalideringsydelse svarer til kontanthjælpsniveau, så har du ikke ret til tandbehandlingstilskuddet, hvis du har en ægtefælle eller samlever, der kan forsørge dig, eller hvis du har en formue på mere end 10.000 kr. Ejendom, biler og sommerhuse anses også som formue.

Brøkpension

Hvis du modtager brøkpension, har du ret til tilskuddet, hvis din udbetaling svarer til kontanthjælpsniveau.

Hvis du er berettiget til tilskuddet

Hvis du er berettiget til tilskuddet dækkes omkostningerne ud fra faste procentsatster:

 • For personer fra 18 år til og med 24 år er der en årlig egenbetaling på 600 kr. (2018) For tandplejeudgifter der overstiger denne egenbetaling, ydes der tilskud til 100% dækning af udgifterne. 
 • For personer, som er 25 år eller derover er der en årlig egenbetaling på 600 kr. (2018) For tandplejeudgifter der overstiger denne egenbetaling, ydes der tilskud 65% af udgifterne.

Den årlige egenbetaling opgøres for det enkelte kalenderår på grundlag af dokumenterede, afholdte udgifter til tandpleje, og uanset om du har tilhørt den berettigede personkreds hele året.

Tandbehandlingsforløb over 10.000 kr.

Hvis der er tale om et samlet tandbehandlingsforløb, der overstiger 10.000 kr., skal kommunen forhåndsgodkende dit tilskud, inden behandlingen påbegyndes. I den forbindelse skal kommunen ligeledes vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

Hvis omkostningerne til behandlingen er lavere end 10.000 kr., foretages denne vurdering ikke.

Hjælp til betaling

Hvis din indkomst er så lav, at du heller ikke har råd til at afholde egenbetalingen på 600 kr., har du mulighed for at ansøge om hjælp til dækning af denne del af betalingen også. Denne ansøgning skal være efter aktivlovens § 82 og skal være indgivet, før behandlingen udføres.

Udgifter til tandbehandling efter § 82

Ud over tandbehandlingstilskuddet i aktivlovens § 82 a og dækning af din egenbetaling efter § 82, så har du også en generel mulighed for at ansøge om at få dækket dine udgifter til tandbehandling efter § 82.

Kommunen kan yde hjælp til udgifter til tandbehandling efter § 82, hvis behandlingen ikke kan dækkes efter anden lovgivning (for eksempel hvis du falder uden for betingelserne i § 82 a), og hvis du ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Behandlingen skal altid være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan altså ikke være tale om en behandling, der kan vente til et tidspunkt, hvor du måske får råd til at betale selv, eller fx en behandling i form en tandblegning, du gerne vil have af kosmetiske hensyn.

Dækning af tandbehandling i det private behandlingssystem

Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem.

En eventuel dækning af tandbehandling i det private behandlingssystem forudsætter, at der ikke er alternative behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt begrundet.

Hvordan søger du om hjælp til tandbehandling?

Tilskud til tandbehandling efter aktivlovens § 82 a kan din tandlæge hjælpe dig med at modtage.

Ansøg ved kommunen

Der skal skriftligt ansøges om tandbehandling efter § 82 ved kommunen. Der er ofte forskel på ansøgningsskemaer og – procedurer i de forskellige kommuner. Du skal bruge din egen kommunes ansøgningsskema og vedlægge din dokumentation – fx overslag fra tandlægen – når du søger om hjælp.

Du skal være opmærksom på, at du ikke må påtage dig udgiften, inden du søger, da du som sådan ikke har noget retskrav på et eventuelt tilskud.

I ansøgningen skal du oplyse om følgende forhold:

 • Hvad du søger om
 • Din begrundelse for at søge
 • Dine forsikringsforhold
 • Din formue, plus evt. ægtefælles/samlevers
 • Dine indtægter, plus evt. ægtefælles/samlevers
 • Dine udgifter, plus evt. ægtefælles/samlevers
Hvordan kan jeg søge om økonomisk støtte til bil?

Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du ansøge din kommune om støtte til køb af bil.

Det er dog et krav, at din nedsatte funktionsevne i væsentlig grad:

 • Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil
 • Vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
 • Forringer evnen til at færdes i tilfælde, hvor du har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Det er desuden et krav, at kørslen ikke kan dækkes af andre kørselsordninger, såsom den offentlige handicapkørsel.

Ansøg ved kommunen

Du ansøger om den økonomiske støtte til bil ved at kontakte din kommune og bede om et ansøgningsskema for hjælp efter Servicelovens § 114.

Skemaet udfyldes med oplysninger om:

  • Din økonomi
  • Din funktionsevne
 • Dit behov for en bil

og sendes herefter til kommunen.

Du kan klage over et afslag på din ansøgning.

Hvad er økonomisk hjælp til samvær

Økonomisk hjælp til samvær er en hjælp, du kan søge ved din kommune til dækning af udgifter, som du har i forbindelse med udøvelsen af samvær med dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig.

Hjælpen kan for eksempel omfatte:

  • Rejseudgifter
  • Kost
 • Deltagelse i aktiviteter med barnet

Der kan ikke ydes hjælp til udgifter, som ikke kan afholdes af en normal lønindtægt.
Du kan også søge kommunen om økonomisk hjælp, hvis du er bopælsforælderen. I denne situation kan du dog kun ansøge om dækning af transportudgifter i forbindelse med samvær.

Hvordan ved jeg, om jeg kan modtage hjælp til samvær?

Det er en betingelse, at du ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne, men derudover vil kommunen træffe en afgørelse for dig på baggrund af en konkret vurdering af din ansøgning.

Hvor meget kan jeg få i hjælp til samvær?

Hjælpens størrelse er en vurdering, der foretages af din kommune. Der kan ikke ydes hjælp til udgifter, som ikke kan afholdes af en normal lønindtægt.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din kommune, inden du ansøger og spørge, om det er muligt at få hjælp til dit ønskede formål.

Skal jeg lægge ud for omkostninger til samvær?

Normalt kan du ikke får økonomisk hjælp til samvær, hvis du har påtaget dig udgifterne, inden du har ansøgt kommunen. Hvis du altså har haft pengene til at lægge ud for udgiften, så er det vurderingen, at du også har råd til at betale udgiften.

Skal jeg betale økonomisk hjælp til samvær tilbage?

Din kommune foretager ud fra din generelle situation en konkret vurdering af, om du skal tilbagebetale hjælpen igen. Hvis det bestemmes, at ydelsen gives mod tilbagebetaling, vil du blive oplyst herom i forbindelse med svar på din ansøgning.