Løbende ydelser

Boligsikring

Hvad er boligsikring?

Boligsikring er en støtte, der kan ydes til alle, der bor til leje.

Hvornår er jeg berettiget til boligsikring?

Du skal bo i en helårsbolig med eget køkken eller køkkenniche med vand og afløb for at få boligsikring.

Hvor meget kan jeg få i boligsikring?

Hvor meget du kan få i boligsikring, kommer bl.a. an på:

 • Hvor meget du betaler i husleje, når udgifter til el, vand og varme er trukket fra
 • Hvor mange kvadratmeter boligen er
 • Hvor mange børn og voksne, der bor i boligen
 • Indkomst og formue for alle, der bor i boligen
Hvor længe kan jeg få boligsikring?

Du kan få boligsikring indtil den dag du flytter. Du kan søge boligsikring igen, hvis du flytter til en anden bolig og ønsker boligsikring.

Bliver min boligsikring mindre hvis jeg er gift eller samlevende?

Boligsikring er beregnet ud for husstandens samlede indkomst og formue, hvorfor det har betydning om du er gift eller har en samlevende.

Gør det en forskel for min boligsikring om jeg deler min lejlighed, eller fremlejer den?

Deler du din lejlighed med en, der ikke er din samlever, skal du oplyse den lejeindtægt du får, hvorefter boligsikringen bliver beregnet ud fra det grundlag.

Fremlejer du hele din lejlighed skal du afmelde din boligsikring, hvorefter den du fremlejer til selv kan søge om boligsikring.

Har min indtjening indflydelse på min boligsikring?

Din personlige indkomst har betydning for beregningen af boligsikring, da alle indtægter i husstanden indgår i beregningsgrundlaget.

Hvordan søger jeg boligsikring?

Du kan søge boligsikring påwww.borger.dk og logge på med dit NemID. Her skal du udfylde et ansøgningsskema digitalt. Du skal vedhæfte en kopi af din lejekontrakt og dokumentation for din indkomst.

Hvilke ændringer skal jeg give udbetaling Danmark besked om?

Når du får boligsikring, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig. Det kan fx være, hvis du flytter, din husleje ændrer sig, indkomsten for dig eller en anden, du bor sammen med ændrer sig, antallet af personer der bor i boligen ændrer sig, eller du ikke længere har fast bopæl i Danmark.

Det er vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked med det samme, så du får det rigtige beløb og undgår, at du skal betale tilbage.

§ 34-ydelse

Hvad er § 34-ydelse?

§ 34- ydelse er en særlig støtte du kan søge, hvis du som modtager af kontanthjælp har høje boligudgifter eller har en stor forsørgerbyrde, som skal være med til at sikre, at du kan forblive i din bolig, selv om du har mistet din lønindtægt.

Hvornår er jeg berettiget til § 34-ydelse?

Der kan ydes støtte, når nettoboligudgiften:

 • Overstiger 2.750 kr. pr. måned for personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn
 • Overstiger 3.950 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et hjemmeboende barn, eller
 • Overstiger 4.000 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt over for et ikke hjemmeboende barn.

Dine netto-boligudgifter dækker over husleje inkl. a conto varme, vand og el, minus boligstøtte.

Hvor længe kan jeg få § 34-ydelse?

§ 34 støtten er ikke tiltænkt som en ubegrænset støtte, og der kan fastsættes varighedsbegrænsning på støtten. Det skal forud for udbetaling af støtten undersøges af kommunen, om du kan få en billigere bolig.

Må jeg selv bestemme, hvad jeg bruger min § 34- ydelse til?

§ 34-ydelse er en særlig støtte, der bliver udbetalt sammen med ens kontanthjælp. Støtten bliver udbetalt med henblik på, at man skal betale ens boligudgifter og ikke bruges til andre udgifter.

Hvordan søger jeg § 34-ydelse?

Du kan ansøge om § 34-ydelse på www.borger.dk

Børne- og ungeydelse

Hvad er børne- og ungeydelse?

Børne- og ungeydelse er et fast, kvartalsvis beløb, som du modtager for hvert af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbet bliver mindre i takt med, at dit barn bliver ældre.

Hvornår er jeg berettiget til børne- og ungeydelse?

Du er berettiget til børne- og ungeydelse hvis:

 • Du bor i Danmark
 • Du er fuldt skattepligtig i Danmark
 • Dit barn er under 18 år
 • Dit barn opholder sig i Danmark – Kontakt Udbetaling Danmark ved længerevarende ophold i udlandet.
 • Dit barn ikke er forsørget af det offentlige
 • Dit barn ikke er gift.
Hvordan beregnes størrelsen på mine børne- og ungeydelse?

Børne- og ungeydelsen er inddelt i satser, som afhænger af dit barns alder. Du får et fast beløb per barn.

Satserne for 2014 er:

 • 0-2-årige: 4.404 kr. per kvartal
 • 3-6-årige: 3.486 kr. per kvartal
 • 7-14-årige: 2.745 kr. per kvartal
 • 15-17-årige: 915 kr. per måned.

Er dit barn mellem 15 og 17 år gammelt, bliver pengene udbetalt den 20. hver måned. Vær opmærksom på, at satserne bliver ændret hvert år og at børne- og ungeydelsen er skattefri.

Hvor ofte udbetales børne- og ungeydelse?

Frem til dit barn fylder 15 år, bliver pengene sat ind på moderen NemKonto hvert kvartal. Udbetalingen sker på følgende dage: d. 20. januar, d. 20. april, d. 20. juli og d. 20. oktober.

Hvordan får jeg børne- og ungeydelse?

Bor du og dit barn i Danmark, får du automatisk udbetalt børne- og ungeydelse.

Må jeg betale elregningen med børne- og ungeydelse?

Der er principielt ikke noget til hinder for, at den udbetalte ydelse bruges til at betale elregningen. Børne- og ungeydelsen er dog beregnet til dine børn, hvorfor ydelsen også skal anvendes på dine børn, medmindre der er tungtvejende grunde for noget andet.

Børnetilskud

Hvad er børnetilskud?

Hvis du bor alene med dit barn, kan du søge om et børnetilskud. For at få tilskuddet skal du være det, man kalder enlig forsørger. Det betyder, at du er alene om at forsørge dit barn.

Hvordan ved jeg, om jeg er berettiget til at modtage børnetilskud?

Du er berettiget til at få børnetilskuddet, hvis:

 • Du reelt er enlig forsørger
 • Du har fast bopæl i Danmark
 • Dit barn opholder sig i Danmark – Kontakt Udbetaling Danmark ved længerevarende ophold i udlandet.
 • Du, eller dit barn, har dansk statsborgerskab eller har boet i Danmark i mindst et år
 • Dit barn bor hos dig
 • Dit barn ikke bliver forsørget af det offentlige
 • Dit barn ikke er gift.

Du skal selv ansøge om børnetilskuddet og har først ret til udbetalingen i kvartalet efter, du har ansøgt og opfylder betingelserne for at få det. Børnetilskuddet er forudbetalt og udbetales hvert kvartal.

Børnetilskuddet består af et ordinært og et ekstra børnetilskud. Du kan få ekstra børnetilskud, hvis du får det ordinære børnetilskud og har barnet boende hos dig. Det ordinære børnetilskud udbetales for hvert af dine børn, mens du kun kan få ét ekstra børnetilskud – uanset hvor mange børn du har.

Hvor meget kan jeg få i børnetilskud?

Hvis I er forældre under uddannelse, kan I få børnetilskud på op til 1.732 kr. i kvartalet (2014). I kan få et tilskud hver, hvis I begge er under uddannelse og har to børn, ellers får i kun ét.


Tilskuddets størrelse afhænger af jeres indkomst. Det bliver sat ned med 10% af den del af jeres årsindkomst, der overstiger 138.700 kr. for enlige eller 208.000 kr. for par (2014).

Tilskuddet bortfalder ved en indkomst på:

 • 207.980 kr. for enlige (2014)
 • 277.280 kr. for par, der har ret til et tilskud (2014)
 • 346.560 kr. for par, der har ret til to tilskud (2014)

Børnetilskud til enlige består af et ordinært og et ekstra børnetilskud.

Det ordinære børnetilskud er på 1.319 kr. i kvartalet (2014) for hvert barn.

Det ekstra børnetilskud er på 1.345 kr. i kvartalet (2014) – uanset hvor mange børn du har. Både det ordinære og ekstra børnetilskud er skattefrit.

Hvor længe kan jeg få børnetilskud?

Du kan få børnetilskud indtil dit barn er fyldt 18 år.

Er børnetilskuddet afhængigt af min indkomst?

Børnetilskuddet bliver ikke beregnet på baggrund af din indkomst, men er inddelt i satser.

 • Det ordinære børnetilskud til enlige er på 1.319 kr. i kvartalet (2014) for hvert barn.
 • Det ekstra børnetilskud er på 1.345 kr. i kvartalet (2014) – uanset hvor mange børn du har.

Vær opmærksom på at både det ordinære og ekstra børnetilskud er skattefrie.

Bliver børnetilskuddet mindre hvis jeg er gift eller samlevende?

Hvis du er gift, kan du ikke få børnetilskud som enlig forsøger, medmindre I lever adskilt på grund af uoverensstemmelser. Udbetaling Danmark vil bede dig og en eventuel partner om at beskrive jeres forhold. Er du samlevende opfylder du ikke betingelserne som enlig forsørger.

Hvordan søger jeg børnetilskud?

Du skal selv søge om at få børnetilskud på www.borger.dk under: søg børnetilskud. Når du søger, skriver du under på, at du er enlig forsørger.

Må jeg betale elregning med børnetilskuddet?

Der er principielt ikke noget til hinder for, at den udbetalte ydelse bruges til at betale elregningen. Børnetilskud er dog beregnet til dine børn, hvorfor ydelsen også skal anvendes på dine børn, medmindre der er tungtvejende grunde for noget andet.