Løbende ydelser

Boligsikring

Hvad er boligsikring?

Boligsikring er en støtte, der kan ydes til alle, der bor til leje.

Hvornår er jeg berettiget til boligsikring?

Du skal bo i en helårsbolig med eget køkken eller køkkenniche med vand og afløb for at få boligsikring.

Hvor meget kan jeg få i boligsikring?

Hvor meget du kan få i boligsikring, kommer bl.a. an på:

 • Hvor meget du betaler i husleje, når udgifter til el, vand og varme er trukket fra
 • Hvor mange kvadratmeter boligen er
 • Hvor mange børn og voksne, der bor i boligen
 • Indkomst og formue for alle, der bor i boligen
Hvor længe kan jeg få boligsikring?

Du kan få boligsikring indtil den dag du flytter. Du kan søge boligsikring igen, hvis du flytter til en anden bolig og ønsker boligsikring.

Bliver min boligsikring mindre hvis jeg er gift eller samlevende?

Ja. Boligsikring er beregnet ud fra husstandens samlede indkomst og formue, hvorfor det har betydning, om du er gift eller har en samlevende.

Gør det en forskel for min boligsikring om jeg deler min lejlighed, eller fremlejer den?

Ja, det gør en forskel. Deler du din lejlighed med en, der ikke er din samlever, skal du oplyse kommunen om den lejeindtægt, du modtager. Herefter bliver lejeindtægten en del af beregningsgrundlaget.

Fremlejer du hele din lejlighed, skal du afmelde din boligsikring, da boligsikringen følger husstandsindkomsten, og derfor er personlig. Personen du fremlejer til, kan evt. selv søge om boligsikring.

Har min indtjening indflydelse på min boligsikring?

Din personlige indkomst har betydning for beregningen af boligsikring, da alle indtægter i husstanden indgår i beregningsgrundlaget. Det er derfor vigtigt at give besked til Udbetaling Danmark, såfremt der er ændringer i din husstands indkomstgrundlag, da du ellers risikerer at blive opkrævet, for for meget modtaget boligsikring.

Hvordan søger jeg boligsikring?

Du kan søge boligsikring på www.borger.dk . Her skal du logge på med dit NemID, hvorefter du kan udfylde ansøgningsskemaet digitalt. Du skal vedhæfte en kopi af din lejekontrakt sammen med dokumentation for husstandens indkomst.

Hvilke ændringer skal jeg give udbetaling Danmark besked om?

Når du får boligsikring, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig. Det kan fx være, hvis:

  • Du flytter
  • Din husleje ændrer sig
  • Indkomsten for dig eller en anden, du bor sammen med, ændrer sig
  • Antallet af personer, der bor i boligen, ændrer sig, eller
  • Du ikke længere har fast bopæl i Danmark.

Det er vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked med det samme, så du får det rigtige beløb og undgår, at du skal betale tilbage.

§ 34-ydelse

Hvad er § 34-ydelse?

§ 34- ydelse er en særlig støtte, du kan søge, hvis du som modtager af kontanthjælp har høje boligudgifter eller har en stor forsørgerbyrde. Ydelsen skal være med til at sikre, at du kan forblive i din bolig, selv om du har mistet din lønindtægt.

Hvornår er jeg berettiget til § 34-ydelse?

Der kan ydes støtte, når nettoboligudgiften:

 • Overstiger 3.050 kr. pr. måned for personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn
 • Overstiger 4.400 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt for et hjemmeboende barn, eller
 • Overstiger 4.500 kr. pr. måned for personer, der har forsørgelsespligt for et ikke hjemmeboende barn.

Dine netto-boligudgifter dækker over: husleje inkl. a conto varme, vand og el, minus boligstøtte.

Hvor længe kan jeg få § 34-ydelse?

§ 34 støtten er ikke tiltænkt som en ubegrænset støtte, og der kan fastsættes varighedsbegrænsning på støtten. Forud for udbetaling af støtten, skal kommunen undersøge, om du kan få en billigere bolig.

Må jeg selv bestemme, hvad jeg bruger min § 34- ydelse til?

§ 34-ydelse er en særlig støtte, der bliver udbetalt sammen med kontanthjælpen. Støtten bliver udbetalt med henblik på, at man skal betale sine boligudgifter og ikke bruge dem til andre udgifter.

Hvordan søger jeg § 34-ydelse?

Du kan ansøge om § 34-ydelse på www.borger.dk

Børne- og ungeydelse

Hvad er børne- og ungeydelse?

Børne- og ungeydelse er et fast, kvartalsvis beløb, som du modtager for hvert af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbet bliver mindre i takt med, at dit barn bliver ældre.

Hvornår er jeg berettiget til børne- og ungeydelse?

Du er berettiget til børne- og ungeydelse hvis:

 • Du bor i Danmark
 • Du er fuldt skattepligtig til Danmark
 • Dit barn er under 18 år
 • Dit barn opholder sig i Danmark – Kontakt Udbetaling Danmark ved længerevarende ophold i udlandet.
 • Dit barn ikke er forsørget af det offentlige
 • Dit barn ikke er gift.
Hvordan beregnes størrelsen på min børne- og ungeydelse?

Børne- og ungeydelsen er inddelt i satser, som afhænger af dit barns alder. Du får et fast beløb per barn.

Satserne for 2019 er:

 • 0-2-årige: 4.557 kr. per kvartal
 • 3-6-årige: 3.609 kr. per kvartal
 • 7-14-årige: 2.838 kr. per kvartal
 • 15-17-årige: 946 kr. per måned.

Satserne for 2020 er:

 • 0-2-årige: 4.596 kr. per kvartal
 • 3-6-årige: 3.639 kr. per kvartal
 • 7-14-årige: 2.862 kr. per kvartal
 • 15-17-årige: 954 kr. per måned.

Vær opmærksom på, at satserne bliver ændret hvert år og at børne- og ungeydelsen er skattefri.

Børne- og ungeydelsen bliver sat ned, hvis din eller din ægtefælles topskattegrundlag er over 782.600 kr. (2019). Ydelsen bliver sat ned med 2 % af hver af de beløb der overstiger 782.600 kr. (2019).
Hvis begges årlige topskattegrundlag er under 782.600 kr. (2019), vil børne- og ungeydelsen ikke blive sat ned.

Hvor ofte udbetales børne- og ungeydelse?

Frem til dit barn fylder 15 år, bliver pengene udbetalt hvert kvartal. Børneydelsen er forudbetalt og udbetalingen sker på følgende dage: d. 20. januar, d. 20. april, d. 20. juli og d. 20. oktober.

Er dit barn mellem 15 og 17 år gammelt, får du i stedet udbetalt ungeydelse den 20. i hver måned. Pengene er bagudbetalt.

Hvordan får jeg børne- og ungeydelse?

Bor du og dit barn i Danmark, får du automatisk udbetalt børne- og ungeydelse.

Må jeg betale elregningen med børne- og ungeydelse?

Der er principielt ikke noget til hinder for, at den udbetalte ydelse bruges til at betale elregningen med. Børne- og ungeydelsen er ment som en hjælp til forsørgelse af dine børn, hvorfor ydelsen også skal anvendes på dine børn.  Der kan dog være tungtvejende grunde for noget andet.

Børnetilskud

Hvad er børnetilskud?

Bor du alene med dit barn, kan du søge om børnetilskud. For at være berettiget til tilskuddet skal du være enlig forsørger. Det betyder, at du er alene om at forsørge dit barn.

Hvordan ved jeg, om jeg er berettiget til at modtage børnetilskud?

Du er berettiget til at få børnetilskud, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Du reelt er enlig forsørger
 • Du har fast bopæl i Danmark
 • Dit barn opholder sig i Danmark – Kontakt Udbetaling Danmark ved længerevarende ophold i udlandet
 • Du, eller dit barn, har dansk statsborgerskab eller har boet i Danmark i mindst et år
 • Dit barn bor hos dig
 • Dit barn ikke bliver forsørget af det offentlige
 • Dit barn ikke er gift

Du skal selv ansøge om børnetilskuddet og har først ret til udbetalingen i kvartalet efter, du har ansøgt. Børnetilskuddet er forudbetalt og udbetales hvert kvartal.

Børnetilskuddet består af et ordinært børnetilskud og et ekstra børnetilskud. Det ordinære børnetilskud udbetales for hvert af dine børn, mens du kun kan få ét ekstra børnetilskud – uanset hvor mange børn du har. Du kan få det ekstra børnetilskud, hvis du får det ordinære børnetilskud og har barnet boende hos dig.

Hvor meget kan jeg få i børnetilskud?

Hvis I er forældre under uddannelse, kan I få børnetilskud på op til 1.892 kr. i kvartalet (2019). I kan få et tilskud hver, hvis I begge er under uddannelse og har to børn, ellers får i kun ét.

Tilskuddets størrelse afhænger af jeres indkomst. Det bliver sat ned med 10% af den del af jeres årsindkomst, der overstiger 151.600 kr. for enlige og af 227.300 kr. for par (2019).

Tilskuddet bortfalder ved en indkomst på:

 • 227.280 kr. for enlige (2019)
 • 302.980 kr. for par, der har ret til et tilskud (2019)
 • 378.600 kr. for par, der har ret til to tilskud (2019)

Børnetilskud til enlige består af et ordinært og et ekstra børnetilskud.

Det ordinære børnetilskud er på 1.441 kr. i kvartalet (2019) for hvert barn.

Det ekstra børnetilskud er på 1.469 kr. i kvartalet (2019) – uanset hvor mange børn du har. Både det ordinære og det ekstra børnetilskud er skattefrit.

Hvor længe kan jeg få børnetilskud?

Du kan få børnetilskud, indtil dit barn er fyldt 18 år.

Er børnetilskuddet afhængigt af min indkomst?

Børnetilskuddet bliver ikke beregnet på baggrund af din indkomst, men er inddelt i satser.

  • Det ordinære børnetilskud til enlige er på 1.441 kr. i kvartalet (2019) for hvert barn.
 • Det ekstra børnetilskud er på 1.469 kr. i kvartalet (2019) – uanset hvor mange børn du har.

Vær opmærksom på, at både det ordinære og det ekstra børnetilskud er skattefrie.

Bliver børnetilskuddet mindre hvis jeg er gift eller samlevende?

Ja. Hvis du er gift, kan du ikke få børnetilskud som enlig forsøger, medmindre I lever adskilt på grund af uoverensstemmelser. Udbetaling Danmark vil bede dig og en eventuel partner om at beskrive jeres forhold. Er du samlevende, opfylder du ikke betingelserne for at være enlig forsørger.

Hvordan søger jeg børnetilskud?

Du skal selv søge om at få børnetilskud på www.borger.dk under: søg børnetilskud. Når du søger, skriver du under på, at du er enlig forsørger.

Må jeg betale elregning med børnetilskuddet?

Der er principielt ikke noget til hinder for, at den udbetalte ydelse bruges til at betale elregningen med. Børnetilskuddet er ment som en hjælp til forsørgelse af dine børn, hvorfor ydelsen også skal anvendes på dine børn.  Der kan dog være tungtvejende grunde for noget andet.