Månedlige ydelser til ledige – dagpenge

Hvad er dagpenge?

Dagpenge er en slags frivillig forsikringsordning ved en a-kasse. Hvis du bliver ledig og i øvrigt opfylder nogle betingelser, er det dagpengenes formål at sikre a-kassens medlemmer økonomisk kompensation for det indtægtstab, de har. Du kan også få dagpenge i forbindelse med sygdom og andre skader eller graviditet og fødsel.

Betingelser for at få dagpenge

For at være berettiget til dagpenge, skal du opfylde en række betingelser. Du kan læse mere om betingelserne lige nedenfor. Betingelser er kun gennemgået overfladisk og er ment til at skabe et overblik over reglerne.

Hvis du opfylder betingelserne for dagpenge, kan der dog være særlige forhold, der gør, at du ikke kan få udbetalt dagpenge alligevel. Dette kan du læse mere om i afsnittet om ”udbetaling af dagpenge”.

Medlem mindst 1 år

Som grundlæggende betingelse for at få dagpenge, skal du som udgangspunkt have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år. Hvis du melder dig ud af a-kassen, mister du retten til dagpenge.

Indtægtskrav

For at være berettiget til dagpenge skal du som udgangspunkt opfylde nogle bestemte indtægtskrav. Indtægtskravet afhænger af, om du er heltidsforsikret eller deltidsforsikret.

Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du i løbet af de seneste 3 år have tjent mindst 233.376 kr. (2019).
Dette beløb er et bruttobeløb, dvs. før skat og AM-bidrag.  Beløbet pristalsreguleres årligt.

Hvis du er deltidsforsikret, skal du i løbet af de seneste 3 år have tjent mindst 155.580 kr. (2019).
Dette beløb er et bruttobeløb, dvs. før skat og AM-bidrag. Beløbet pristalsreguleres årligt.

De til enhver til værende satser kan ses på: https://ma-kasse.dk/dagpenge/satser-og-udbetalinger/dagpengesatser/

Stå til rådighed for arbejdsmarkedet

For at få udbetalt dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette indebærer som udgangspunkt, at du:

 1. Er aktivt arbejdssøgende, herunder registrerer jobsøgningsaktiviteter i joblog på Jobnet eller i arbejdsløshedskassens digitale joblog,
 2. Kan og vil overtage arbejde med dags varsel,
 3. Kan og vil deltage i samtaler og aktiviteter i arbejdsløshedskassen, herunder selv booker samtaler med arbejdsløshedskassen,
 4. Kan og vil deltage i kontaktforløb, herunder i samtaler i jobcenteret og hos en anden aktør, og i aftalte aktiviteter og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
 5. Giver jobcenteret de oplysninger, som er nødvendige for, at medlemmet kan henvises til arbejde og gives tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og
 6. Har bopæl og opholder sig i Danmark.

 

Udbetaling af dagpenge

Krav om ledighed

For at få udbetalt dagpenge skal du være ledig. Du kan som udgangspunkt ikke få dagpenge, hvis du er berettiget til en dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver.

Midlertidigt og kortvarigt arbejde

Hvis du søger fuldtidsbeskæftigelse og får tilbudt et kortvarigt arbejde eller et arbejde med færre timer end fuldtid, har du som udgangspunkt mulighed for at få din lønindkomst suppleret med dagpenge. Denne ret kan dog bortfalde, hvis du har fået udbetalt supplerende dagpenge i mere end 30 uger inden for de sidste 104 uger.

Under uddannelse

Hvis du er under uddannelse, er du ikke berettiget til at få udbetalt dagpenge. Du kan eventuelt søge om SU. Hvis din uddannelse ikke er SU-berettiget, kan du dog under visse omstændigheder få dagpenge alligevel.

Lockout og strejke

Det er ikke muligt at få udbetalt dagpenge i forbindelse med lockout eller strejke.

Selvforskyldt ledighed

Hvis selv er skyld i, at du er ledig bortfalder retten til dagpenge som udgangspunkt. Du er selvforskyldt ledig, hvis din ledighed skyldes, at:

 1. Du uden grund afslår et rimeligt arbejde, som jobcenteret, arbejdsløshedskassen eller andre har henvist til dig,
 2. Du siger op uden grund,
 3. Du fyres af en grund, der væsentligst kan tilregnes dig,
 4. Du under en jobsamtale uden fyldestgørende grund afslår at medvirke til at indgå aftaler om tilbud eller uddannelse eller
 5. Du uden fyldestgørende grund udebliver fra, afslår eller ophører i tilbud eller uddannelse.

I øvrigt skal du deltage i de møder, aktiviteter mv., som jobcentret tilbyder.

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge afhænger af din hidtidige indtægt efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag

Hvis du modtager dagpenge, vil det udbetalte beløb som udgangspunkt blive nedsat hver fjerde måned. Nedsættelsen svarer til 1 dags dagpenge, således at du hver måned modtager din ydelse med fradrag af et beløb svarende til 1 dags dagpenge.

Læs mere om aktuelle satser her