Månedlige ydelser til ledige – kontanthjælp

Hvad er kontanthjælp?

Man skal være tilmeldt jobcentret for at kunne få kontanthjælp, ligesom man skal modtage de jobtilbud og aktiveringsprojekter, der kommer. Gør man ikke det, mister man retten til kontanthjælp. Man kan heller ikke modtage kontanthjælp, hvis man har indtægter eller formue, som kan dække forsørgelsesbehovet. Formue er for eksempel penge og værdier, som let kan omsættes til penge –også ejendom, biler og sommerhuse anses som formue.

Hvor længe kan jeg få kontanthjælp?

Du kan tidligst få udbetalt kontanthjælp en måned efter den første henvendelse til kommunen. Kontanthjælp er en midlertidig ydelsen, men du kan få udbetalt kontanthjælp, så længe du opfylder betingelserne for at modtage ydelsen.

Kan kommunen trække i min kontanthjælp?

 Kontanthjælp gives som en midlertidig ydelse indtil du kommer i arbejde igen. Derfor ”straffes” du med en lavere udbetaling, hvis du ikke følger de foranstaltninger, der har til formål at få dig i arbejde igen.

Hvis du fx. uden rimelig grund udebliver fra et tilbud eller udebliver fra en jobsamtale i jobcenteret, skal kommunen fratrække et beløb i din kontanthjælp for det antal dage, hvor du helt eller delvist er udeblevet, eller indtil du møder i jobcenteret (periode-sanktion).

Hvis du uden rimelig grund ophører med dit arbejde eller uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde, bliver din kontanthjælp nedsat med et fast beløb (punkt-sanktion).

Hvis du uden rimelig grund afviser tilbud om aktivering eller du har gentagne udeblivelser af så betydeligt omfang, at det kan sidestilles med en afvisning, ophører din kontanthjælp.

Hvornår er jeg berettiget til at modtage kontanthjælp?

Du skal opfylde en række betingelser for at være berettiget til kontanthjælp:

 • Du skal være fyldt 18 år.
 • Du skal have meldt dig ledig i jobcentret.
 • Du må ikke have en ægtefælle (eller en samlever, hvis I begge er fyldt 25 år), der kan forsørge dig.
 • Du eller din ægtefælle/samlever må ikke have formue. Det er ud fra en betragtning om, at du så vil være i stand til at forsørge dig selv.
  Formue omfatter fx penge og andre værdier, der let kan omsættes til penge – Ejendomme, biler og sommerhuse anses også som formue.
  Der ses dog bort fra et beløb på op til 10.000 kr. pr. person.
 • Du skal have været ude for en social begivenhed, fx arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør, der gør, at du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie.
 • Dit behov for hjælp må ikke kunne dækkes gennem andre ydelser.

Hvis din ansøgning skyldes arbejdsløshed

Hvis din ansøgning om kontanthjælp skyldes arbejdsløshed, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette indebærer, at du skal møde op til samtaler, som kommunen indkalder til, tage imod rimelige tilbud om aktivering eller arbejde samt aktivt selv søge arbejde.

Hvis din ansøgning skyldes andre forhold end ledighed

Hvis din ansøgning skyldes andre forhold end ledighed, herunder hvis du er såkaldt ”ikke-arbejdsmarkedsparat”, skal du deltage i aktiviteter, der kan udvikle din arbejdsevne.

Hvor meget kan jeg få i kontanthjælp?

Størrelsen på din kontanthjælp afhænger blandt andet af:

 • Om du er over eller under 25 år
 • Om du har forsørgelsespligt over for børn.

Kontanthjælp udbetales en gang om måneden, og du skal betale skat heraf.

Satser for kontanthjælp

Du kan se alle satserne for kontanthjælp her

Er det kommunen, som ubetinget kan bestemme, hvor jeg skal aktiveres og arbejdsprøves?

Aktivering

Målet med aktivering er, at du hurtigst muligt kommer i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Det er jobcenteret, der sammen med dig fastsætter aktiveringen, herunder det ugentlige timetal og varigheden af aktiveringen.

Betingelser for aktivering

Betingelserne for aktivering af kontanthjælpsmodtagere er forskellige, alt efter om du er over eller under 30 år.

Over 30 år: 

 • Hvis du er over 30 år og modtager kontanthjælp, har du pligt til at tage imod et tilbud om aktivering senest, når du har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 9 måneder.

Under 30 år:

 • Hvis du er under 30 år og modtager kontanthjælp, skal du tage imod et tilbud om aktivering senest, når du har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 13 uger.

Under 25 år:

 • Hvis du er under 25 år og modtager kontanthjælp, har du pligt til at tage en uddannelse på samme vilkår som alle andre, hvis du ikke allerede har en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvis du ikke har forsørgerpligt, og hvis du er i stand til at tage en uddannelse.