Klageinstanser

Her kan du finde en liste over nogle af klageinstanserne i Danmark som vi løbende henviser til hos Den Sociale Retshjælp. Du kan komme ind på de respektive hjemmeside ved at klikke på linket under hver enkel organisation. Du kan derudover finde en liste på www.forbrug.dk over samtlige klageinstanser ud over de godkendte klagenævn.Sådan klager du

Nogle klageinstanser har klagevejledninger tilgængelige, som du skal følge hvis du ønsker at klage. Disse vil fremgå af den respektive hjemmeside. Fremgår der ikke en klagevejledning eller andre oplysninger om klage på instansen hjemmeside, kan du på hjemmesiden finde oplysninger om, hvordan du kontakter instansen. Hvis du er i tvivl om hvordan du skal klage, kan du tage kontakt og efterspørge en mere vidne om hvordan du klager. Herefter følges denne procedure, så klagen ingives korrekt.

FInd den rette klageinstans

Uanset hvor du skal klage er det vigtigt, at du har fundet den rette klageinstans. Det sparer alle parter tid og ressourcer, og din klage vil dermed ende det rette sted. Sørg derudover altid for at være oplyst i den sag du ønsker at klage i. Herunder er det vigtigt at have alle dokumenter klar, så klagen vurderes på rette grundlag.Hvis du ikke får medhold

Det kan hænde at der gives afslag på en klage. Hvis du mener, at afslaget er givet forkert, er det muligt at opsøge andre instanser. Du kan eksempelvis kontakte en retshjælp, der kan hjælpe dig med at kigge sagen igennem, og dermed også afslaget.

Klageinstanser i Danmark

Her kan du finde en liste over nogle af klageinstanserne i Danmark som vi løbende henviser til hos Den Sociale Retshjælp. Du kan komme ind på de respektive hjemmeside ved at klikke på linket under hver enkel organisation. Du kan derudover finde en liste på www.forbrug.dk over samtlige klageinstanser ud over de godkendte klagenævn.

Ankenævnet for Biler

Ankenævnet for biler behandler forbrugerklager vedrørende køb og reparation af biler. Du kan klage til ankenævnet, hvis du  har købt en bil til mere end 10.000 kr. eller har fået foretaget en reparation/serviceydelse til mere end 1.500 kr.

Du kan klage til Ankenævnet for Biler ved at udfylde klageskemaet “Begynd klageproces” på ankenævnets hjemmeside.

Det koster 400 kr. at klage til Ankenævnet for Biler. Du får dit klagegebyr tilbage, hvis du får medhold i din klage eller hvis sagen afvises.

http://www.bilklage.dk/

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager i forbindelse med kollektiv trafik eller kørsel, der træder i stedet herfor, herunder individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. du kan eksempelvis klage over afgørelser om rejsekort, kontrolafgift, forbikørsel og rejsegaranti.

Du kan klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro ved at udfylde klageskemaet på ankenævnets hjemmeside.

Før ankenævnet kan behandle en klage, skal du have rettet skriftlig henvendelse til trafikvirksomheden og forgæves have søgt at få en tilfredsstillende løsning med dem.

Det koster 160 kr. at få behandlet en klage. Klagegebyret er dog 80 kr., hvis klagen vedrører et beløb under 160 kr., eller hvis klagen udelukkende angår et principielt spørgsmål og ikke drejer sig om penge. Du får gebyret tilbage, hvis du får medhold i klagen, eller hvis du trækker klagen tilbage, inden sagen oversendes til ankenævnsbehandling, hvis sagen afsluttes med forlig inden ankenævnsbehandlingen, eller hvis ankenævnet ikke kan behandle klagen.

http://www.abtm.dk/

Danmarks Automobil Forhandlerforening

Danmarks Automobil Forhandlerforening forsøger at mægle i sager mellem medlemmer af foreningen og forbrugere om salg og reparation af biler.

http://www.autobranchendanmark.dk/

Ankenævn for Forsikring

Behandler klager fra privat brugere i forbindelse med forsikrings- og pensionsforhold over forsikringsselskaber tilsluttet Ankenævnet for Forsikring.

http://www.ankeforsikring.dk/

Finanstilsynet

Her kan du klage over pengeinstitutters, forsikringsselskabers eller kreditforeningers tilsidesættelse af god pengeinstitutskik, forsikringsskik og kreditforeningsskik.

Finanstilsynet

Forbrugerklagenævnet

Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende.

Som hovedregel skal prisen for varen eller tjenesteydelsen være mindst 1050 kr. og højst 100.000 kr.  For klager over tøj og sko skal prisen dog være mindst 650 kr.

For at kunne sende en klage til Forbrugerklagenævnet skal man have forsøgt at løse problemet med den erhvervsdrivende hos Center for Klageløsning. Lykkedes det ikke at finde en løsning her, kan der sendes en klage til Forbrugerklagenævnet.

Du indgiver en klage til Center for Klageløsning og eventuelt Forbrugerklagenævnet via Klageportalen hos Nævnenes Hus her: https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External

Der er ikke en frist for klage til Center for Klageløsning, men klagen skal sendes videre til Forbrugerklagenævnet senest 4 uger efter Center for Klageløsning har afsluttet sagen.

Det koster 100 kr. at få behandlet en sag i Center for Klageløsning, og det koster 400 kr. at få en sag behandlet hos Forbrugerklagenævnet.

https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/oversigt-over-klageinstanser/forbrugerklagesystemet/ 

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden behandler klager over virksomheders markedsføring, f. eks. vildledende tilbud og reklamer på nettet eller på tv, mangelfulde oplysninger på hjemmesider eller i butikker, uanmodede telefonopkald eller hævning af beløb på bankkonto uden samtykke.

Du kan sende en klage til Forbrugerombudsmanden ved at udfylde en klageformular på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Det er gratis at klage til Forbrugerombudsmanden.

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/

Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerpolitisk spørgsmål kan henvendes til Forbrugerrådet Tænk.

http://taenk.dk/kontakt-forbrugerraadet-taenk

Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerpolitisk spørgsmål kan henvendes til Forbrugerrådet Tænk.

http://taenk.dk/kontakt-forbrugerraadet-taenk

Forsikringsoplysningen

Hvis du vil klage på et område, der falder uden for Forsikringsankenævnets område, kan du prøve at kontakte Forsikringsoplysningen.

https://www.forsikringogpension.dk/services/forsikringsoplysningen/

Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten/Ankenævn

Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten, Skatteankenævn, Vurderingsnævn, Fællesankenævn og Motorankenævn behandler sager på skatte-og vurderingsområdet. Du kan eksempelvis klage over en afgørelse om skat, told, inddrivelse af gæld til det offentlige, ejendomsvurdering, vurdering af bil eller registreringsafgift. Hvilken styrelse eller hvilket nævn, der skal afgøre din sag afhænger af, hvad du klager over.

Du kan indgive en klage til Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller et af ankenævnene via klageskemaet på Skatteankestyrelsens hjemmeside. Du behøver ikke at vide, hvem det er, der skal afgøre din klage.

Det koster 1.100 kr. at klage i de fleste sager. Det koster 500 kr. at klage i sager om ejendomsvurderinger.  Det er gratis at klage i sager om aktindsigt og inddrivelse af gæld til det offentlige.

http://ww.skatteankestyrelsen.dk/

Pengeinstitutankenævnet

Behandler klager fra brugere over pengeinstitutter.

https://fanke.dk/omankenaevnet/

Ankenævn for Tekniske Installationer

Behandler klager fra den private forbruger over arbejde udført af El- og VVS installatører.

http://www.el-vvs-anke.dk/

Ankenævnet på Energiområdet

Ankenævnet behandler klager angående køb og levering af energiydelser fra energiforsyningsvirksomheder.

http://www.energianke.dk/Menu/Om-ankenaevnet

Byggeriets Ankenævn

Behandler klager fra forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer.

http://www.byggerietsankenaevn.dk/

Byggetilladelser

Hvis du er uenig i din kommunes beslutning i forbindelse med byggetilladelser m.m. kan du klage til Statsforvaltningen.

OBS: pr. 1. januar 2019 overgår byggeområdet til Nævnenes Hus

Installatørernes organisation (TEKIQ)

Rådgiver omkring elektrikerregninger

http://www.tekniq.dk/

Håndværkets Ankenævn

Behandler klager fra brugeren over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende vvs-, bygningssmede-, maler-, snedker-, tømrer-, murer-, kloak-, belægnings- og anlægsgartnerarbejde samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.

http://www.hvanke.dk/

Datatilsynet

Her kan du klage over private eller offentlige registre

http://www.datatilsynet.dk/

Huslejenævn

Huslejenævnet behandler klager vedrørende husleje. Du kan få mere information ved at hendevende dig til din kommune eller søge på borger.dk

https://www.borger.dk/Sider/default.aspx

Jobcentrenes afgørelser

Har du en klag omkring en afgørelse fra dit jobcenter , så er der en del forskellige steder du kan klage. Se mere hos Ankestyrelsen.

http://ast.dk/

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Tror du, at et firma overtræder konkurrenceloven, så kan du melde det til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

http://www.kfst.dk/

Ankestyrelsen

Behandler klager omkring en afgørelse fra et socialt udvalg, De sociale nævn i Statsforvaltningerne, kommunernes Børn og Unge-udvalg eller Den Sociale Sikringsstyrelse.

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/kontakt-os

Beboerklagenævn

Hvis du bor i alment boligbyggeri og bliver uenig med din boligorganisation, kan du klage til dit lokale Beboerklagenævn.

https://www.borger.dk/Sider/default.aspx

Det Kommunale Tilsyn

Her kan du klage over dit kommunale skolevæsen. Dog skal du først kontakte skoleinspektøren og lade dem prøve at løse problemet. Lykkes dette ikke kan du klage til skolebestyrelsen eller til kommunalbestyrelsen.

http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4557

Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden kan behandle klager over offentlige myndigheder, f.eks. kommuner og regioner, statslige myndigheder som ministerier og styrelser/direktorater, samt nævn og råd.

Du kan klage over en myndigheds afgørelse eller myndighedens sagsbehandling, f. eks. sagsbehandlingstiden.

Du kan først klage til Ombudsmanden, hvis alle andre klagemuligheder er brugt.

Du kan klage til Folketingets Ombudsmand op til 1 år efter du har modtaget afgørelsen eller den begivenhed, du vil klage over, skete. Fristen regnes fra den sidste klageinstans afgørelse. 

Hvis du ønsker at klage over sagsbehandlingstiden, behøver du ikke vente til myndigheden har truffet afgørelse.

Det er gratis at klage til Folketingets Ombudsmand.

http://www.ombudsmanden.dk/

Kommunernes social- og sundhedsforvaltning

Behandler klager omkring behandling på døgninstitution, forsorgshjem og optagelseshjem for hjemløse. Der skal dog først henvendes klage til peronale og/eller lederen på stedet.

https://www.borger.dk/Sider/default.aspx

Advokatnævnet

Er du utilfreds med en advokats adfærd, salær eller begge dele kan du klage til Advokatnævnet

http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/

Advokatsamfundet

Er du utilfreds med en advokats adfærd, salær eller begge dele kan du klage til Advokatnævnet

http://www.advokatsamfundet.dk/Default.aspx?ID=11655

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) behandler sager om arbejdsskader og erstatning.

Normalt vil din arbejdsgiver anmelde en arbejdsulykke, men du kan også anmelde en arbejdsulykke (en fysisk eller psykisk skade – der kan være varig eller forbigående – som sker efter en hændelse eller påvirkning) eller erhvervssygdom (eks, tennisalbue, allergi eller astma) til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring via anmeldelsesskemaet på deres hjemmeside.

En arbejdsskade skal anmeldes senest 30 år efter ulykken er sket. En erhvervssygdom skal anmeldes senest 5 år efter, at man finder ud af, at man har fået sygdommen.

Det er gratis at anmelde en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

https://www.aes.dk/

Dansk Tandplejerforening

Spørgsmål vedrørende tandteknik, tandpleje og tænder kan henvendes til Dansk Tandplejerforening, som kan hjælpe dig.

http://www.dinmund.dk/

Folketingets Ombudsmand - Børnekontoret

På børneområdet behandler ombudsmanden klager over en række private institutioner mv., som tager sig af opgaver i forhold til børn, f.eks. bo- og opholdssteder, skoler, dagtilbud, kost- og efterskoler, hospitaler og sundhedsklinikker.

Du kan for eksempel klage til børnekontoret, hvis kommunen eller skolen har besluttet noget, som du er uenig i, sur over eller ked af eller hvis du bor hos en plejefamilie eller på en institution, og du synes, at du bliver behandlet dårligt.

Du kan klage til børnekontoret ved at ringe, skrive eller udfylde klageskemaet på Børnekontorets hjemmeside.

Det er gratis at klage til Folketingets Ombudsmand

https://www.boernekontoret.ombudsmanden.dk/

Patientforeningen Danmark

Her kan du få rådgivning om klageveje, erstatning, frit sygehusvalg og andre patientrettigheder.

http://www.patientforeningen-danmark.dk./

Styrelsen for Patientklager/Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager over sundhedsfaglig behandling og tilsidesættelse af patientrettigheder. Du kan eksempelvis klage over den behandling, du har modtaget på et sygehus eller hos din læge, eller et afslag på, at få din patientjournal.

Der må ikke være gået mere end 2 år fra, at du fandt ud af,  at du har fået en skade, og der må ikke være gået mere end 5 år fra, at du har fået foretaget behandling,. 

Du kan klage over sygehusets, kommunens eller Udbetaling Danmarks afgørelse om en rettighed, du har. Du skal sende din klage over en afgørelse, senest 4 uger efter at du har modtaget afgørelsen fra sygehuset, kommunen eller Udbetaling Danmark. 

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager/Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn via et digitalt klageskema på Borger.dk.

Det er gratis at klage til Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler ikke sager om erstatning for skader efter behandling. Dette gør Patienterstatningen – se mere under punktet Patienterstatningen.

http://www.stpk.dk/

Ankenævnet for Patienterstatningen

Du kan klage over din afgørelse fra Patienterstatningen om erstatning for skader efter sygdomsbehandling, undersøgelse og sundhedsfaglige pleje mv. samt sager om skadelige bivirkninger af medicin og fejlmedicinering. 

Du skal sende din klage til Ankenævnet for Patienterstatningen senest 3 måneder efter du har modtaget afgørelsen fra Patienterstatningen.

Du kan sende en klage til Ankenævnet for Patienterstatningen, via et digitalt klageskema på Borger.dk.

Det er gratis at klage til Ankenævnet for Patienterstatningen.

http://www.stpk.dk/da/borgere/klag-over-afgoerelse-fra-patienterstatningen/

Psykolognævnet

Klager over psykologer kan henvendes til Psykolognævnet.

http://www.psykolognaevnet.dk/

Patienterstatningen

Patienterstatningen behandler sager om erstatning for skader efter sygdomsbehandling, undersøgelse og sundhedsfaglige pleje mv. samt sager om skadelige bivirkninger af medicin og fejlmedicinering. 

Der må ikke være gået mere end 3 år fra, at du fandt ud af,  at du har fået en skade, og der må ikke være gået mere end 10 år fra, at du har fået foretaget behandling,. 

Du kan starte en sag hos Patienterstatningen ved at udfylde en ansøgningsblanket på pebl.dk. 

Det er gratis, at få behandlet en sag om erstatning hos Patienterstatningen.

http://www.pebl.dk/

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring behandler ansøgninger om erstatning fra patienter der er blevet behandlet af diverse ansatte indenfor tandplejen. Læs mere omkring dette på deres hjemmeside.

http://www.tf-patientskade.dk/

Patent- og Varemærkestyrelsen

Hvis du mener, at der er andre der misbruger dit varemærke eller logo, så har du nogle forskellige muligheder for at protestere.

http://ip-guiden.dkpto.dk/navn–logo/kraenkelse.aspx

Rejsegarantifonden

Her kan du klage over rejsearrangementer.

http://www.rejsegarantifonden.dk/forside/

Småsagsprocessen

Har du en sag, der ikke kan behandles af et klagenævn, kan du bringe sagen for en domstol. Læs mere på domstol.dk

http://www.domstol.dk/Pages/default.aspx

Teleankenævnet

Teleankenævnet behandler alle civilretlige klager mellem slutbrugere og teleudbydere vedrørende telefonabonnementer og internetabonnementer samt registrering og debitering af indholdstjenester

http://teleanke.dk/

Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Ankenævnet for Finansieringsselskaber behandler udelukkende klager fra privatforbrugere over danske finansieringsselskabers fritstående lån og kreditter. Det vil sige lån, der ikke er knyttet til en genstand på det tidspunkt hvor lånet eller kreditten udstedes. Ankenævnet behandler ligeledes klager over danske filialer af udenlandske finansieringsselskaber.

Førend der kan klages til Ankenævnet for Finansieringsselskaber skal man forinden have forsøgt at løse problemet med den erhvervsdrivende og selskabet skal have afvist kravet helt eller delvist. Når klagen er modtaget opkræves et gebyr på 200 kr. Såfremt du får medhold i din klage, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling, får du gebyret tilbage.

Ankennævnet forsøger først at finde en forligsmæssig løsning. Lykkedes dette ikke, bliver sagen behandlet og afgjort af Ankenævnet.

Klageformularen findes her: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx