Links til relevante informationskilder

Her kan du finde de links vi typisk henviser til i vores retshjælpsarbejde, hvad enten det er for at finde ansøgningsskemaer, yderligere information om forskellige relevante juridiske emner mv.  Har du ikke kunne finde det link du havde brug for eller har du et forslag til relevante links, da send gerne enmail til: aarhus@socialeretshjaelp.dk med dit/dine forslag, hvorefter vi vil sikre de komme med her.

Offentlige informationskilder

Danmarks Domstole

På denne side kan du finde alle relevante oplysninger omkring gældssanering, fri proces, fogedsager, tvangsauktioner, retskredse mv.
www.domstol.dk 

Borger.dk

Her kan du finde oplysninger om alt fra hvor og hvordan man søger boligstøtte, kontanthjælp, sygedagpenge, til oplysning om reglerne i forhold til barsel og forældreorlov.
www.borger.dk

Civilstyrelsen

Her kan du finde ansøgningsskema og vejledning for fri proces m.v.

www.civilstyrelsen.dk

Statsforvaltningerne

Her kan du finde ansøgningsskema og vejledning for separation, skilsmisse, samvær og forældremyndighed.
www.statsforvaltningen.dk

Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen har ansvar for landets arrester og fængsler samt tilsyn af lovovertrædere, der har fået andre domme end frihedsberøvende domme.

www.kriminalforsorgen.dk 

Familiestyrelsen

På siden kan du finde information om blandt andet børnebidrag, adoption, forældremyndighed og skilsmisse. Familiestyrelsen behandler også klager over afgørelser truffet i Statsforvaltningen.
www.familjestyrelsen.dk

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside indeholder links til hovedlovene på Beskæftigelsesministeriets område delt ind i områder. De enkelte ydelser er beskrevet med betingelser og links til satser, lovgivningen bag og andre temasider på: http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Ydelser.aspx 

www.bm.dk/ 

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet, der som neutral myndighed træffer afgørelse om en skade eller en sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade og størrelsen af en erstatning.

www.ask.dk

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er en styrelse der er under Beskæftigelsesministeriet og skal arbejde med at fastholde borgere i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet mv. Siden har under fastholdelse temasider om: Fleksjob, fleksydelse, revalidering, handicap, efterløn, delpension mv.

www.sfr.dk 

Socialministeriet

Socialministeriet nu Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.  Indeholder beskrivelser af de enkelte sociale problematikker såsom socialt udsatte, sociale ydelser, den frivillige sociale sektor og links til publikationer samt regler om og lovstof vedrørende de enkelte områder.

www.sm.dk 

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsens side indeholder oplysninger om den aktive beskæftigelsesindsats samt links til relevant lovgivning, styrelsens publikationer og er inddelt i temaer om den aktive indsats og fastholdelse af arbejdsmarkedstilknytning. Indeholder bl.a. reglerne for kontanthjælp, sygedagpenge og A-kasser.

www.ams.dk 

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (Socialministeriet). Den bistår med rådgivning om og implementering af sociale indsatser og serviceydelser i kommunerne.

Derudover tilbyder den rådgivning til borgere og fagfolk via programmet VISO: http://www.socialstyrelsen.dk/viso 

www.socialstyrelsen.dk 

Justitsministeriet

Justitsministeriet har flere forskellige arbejdsområder bl.a. politi- og anklagemyndighed, retsvæsen, kriminalforsorg og udlændingeområdet og civilret.

www.justitsministeriet.dk 

Dansk Flytninge Hjælp

Dansk Flygtninge Hjælp. Indeholder beskrivelser af sagsgangen og reglerne for både asyl og om at vende hjem med links til lovgivning og konventioner. Se også: www.indvandrerraadgivningen.dk 

www.flygtning.dk 

Sundhedsvæsenet

Sundhed.dk er indgangen til sundhedsvæsenet.

Den indeholder et tema om patientrettigheder under ”Borger” https://www.sundhed.dk/borger/patientrettigheder/ 

og et om sociale ydelser rettigheder under ”Sygdomme A-Å” https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/sociale-ydelser/ 

www.sundhed.dk 

Finanstilsynet

Finanstilsynet holder øje med, at finansielle virksomheder overholder de regler der er på området for det finansielle marked.  Siden tilbyder også forbrugerinformation

og en ”klagerådgiver” på: http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Forbrugere.aspx 

www.finanstilsynet.dk 

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark står for udbetalingen af en række offentlige ydelser som pension, boligstøtte og børnepenge mv.

http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/udbetalingdanmark/ud.dk 
En altovervejende del af borgerbetjeningen og informationen foregår på www.borger.dk

Den offentlige forbrugerportal

Gode råd, rettigheder, klagemuligheder som forbruger. Indeholder en side om privatøkonomi med information om gæld, rykkere og inkasso med links til uddybende artikler og relevant lovgivning. 

www.forbrug.dk 

Andre relevante hjemmesider

Experian RKI

Rykker og InkassoService. Registrering af dårlige betalere.

www.experian.dk 

www.rki.dk 

Debitor Registret

Skyldnerregister med kreditinformation og kreditvurdering af privatpersoner.

www.registret.dk 

Advokatsamfundet

På www.advokatsamfundet.dk kan du finde advokater, der kan hjælpe i sager, som går ud over hvad advokatvagterne og retshjælpsorganisationerne kan hjælpe med. 
www.advokatsamfundet.dk 

TÆNK - Forbrugerrådet

På denne hjemmeside kan du finde svar på hvilke rettigheder, du har, som forbruger. Du kan finde vejledninger til, hvad du skal være opmærksom på, som forbruger, og udførlige vejledninger til forskellige produkter.

Derudover tilbyder Forbrugerrådet gratis gældsrådgivning til særligt udsatte fra deres rådgivningscentre i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.

www.taenk.dk 

Forbrug.dk

Her kan du finde en oversigt over, hvilke rettigheder du har, som køber, både før du køber og når du er kommet hjem med varen. Du kan også finde hjælp og vejledning til hvordan, du klager over specifikke varer og hvordan du går videre med en klage til f.eks. Forbrugerklagenævnet. 

www.forbrug.dk 

Center for familieudvikling

Skal I skilles men fortsat samarbejde om fælles børn? Eller er I stadig sammen men mangler redskaber til at forebygge et brud? Center for Familieudvikling tilbyder undervisning og terapi til par og skilte. Og samtalegrupper for børn, der oplever skilsmissen tæt på. 

www.familieudvikling.dk 

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet arbejder for den samfundsmæssige forståelse af socialt udsatte samtidig med at de søger at agere talerør for og skabe bedre rammer for socialt udsatte borgere. En række temasider om indsatsområder oplyser om fattigdom, hjemløshed, stofmisbrug mv.

www.udsatte.dk 

Center for frivilligt socialt arbejde

Indeholder en meget omfattende vejviser til frivillige organisationer i Danmark på social- og sundhedsområdet, selvhjælpsgrupper og udvalgte offentlige og private organisationer på social- og sundhedsområdet her

 Læs også mere her www.frivillighed.dk

Cabi

Cabi er en privat konsulentvirksomhed, der bl.a. arbejder som viden- og formidlingscenter under Beskæftigelsesministeriet og hvor man bl.a. finde informationer om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

www.cabi.dk

Råd til Penge

Råd til Penge er en hjemmeside udarbejdet af Penge- og Pensionspanelet under Finanstilsynet. Siden har til formål at yde forbrugerinformation om finansielle produkter og ydelser. Siden tilbyder råd om privatøkonomi og gæld mv.

www.raadtilpenge.dk 

Datatilsynet

Datatilsynet skal føre tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Det yder råd også vejledning og dets borgerside indeholder bl.a. oplysninger om rettighederne, når virksomheder og myndigheder mv. registrerer oplysninger om personen.

www.datatilsynet.dk  

Det Kriminalpræventive Råd

Mange publikationer om kriminalitet og forebyggelse.

www.dkr.dk 

Socialjura

Hjemmesiden omfatter love og regler på social- og beskæftigelsesområderne. Paragrafferne er kommenterede samtidig med, at der er henvist til relevante bekendtgørelser og vejledninger mv. samt beløb og lovændringer.

www.socialjura.dk   

Retsinformation.dk

På siden kan du finde alle love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger. Når du søger på siden, skal du være opmærksom på, om der står “historisk”, da det betyder, at den ikke længere er gældende lov.

www.retsinformation.dk